ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представители на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

 І. Внесени през месец юни 2018г. в съответните компетентни съдилища - 69 броя досъдебни производства, срещу 74 броя обвиняеми лица, от тях:

-внесени в съда 20 дела, с обвинителни актове срещу 23 обвиняеми лица, за 27 престъпления, а именно:

по Глава ІІ от НК – Престъпления против личността: 2 бр.

по Глава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и младежта: 1бр.

по Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 8 бр.

по Глава VІІ от НК – Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система: 2 бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 14 бр.

-внесени в съда 31 броя дела, за одобряване на споразумения относно 33 обвиняеми лица.

-внесени в съда 18 броя дела, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, относно 18 обвиняеми лица.

ІІ. През месец юни 2018г.  са  направени три предложения по чл. 61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателна мярка, спрямо три лица.

ІІІ. Информация относно действия, извършени през месец юни 2018г., по дела със значим обществен интерес (по преценка на прокурорите):

-На 01.06.2018г. е образувано бързо производство №  73/2018 г. по описа на ОД на МВР – Шумен, преписка вх. № 1282/2018 г. по описа на РП-Шумен за престъпление по чл. 308, ал. 5 изр. 2, пр. 1 във вр. с чл. 308, ал. 2 във вр. с чл. 308, ал.1 от НК, а именно за това че на 01.06.2018 г. в гр. Шумен било извършено приготовление към престъпление по чл. 308 ал.2 от НК, съставяне неистински официален документ – нотариално удостоверяване чрез поставяне печат на който е предаден вид, че се ползва от нотариус, като документа е цял да бъде използван.         На 07.06.2018 г. по делото Ш. Х. Ш. и З. Й. З. са привлечени в качеството на обвиняеми лица за престъпление чл. 308, ал. 5 изр. 2, пр. 1 във вр. с чл. 308, ал. 2 във вр. с чл. 308, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 във вр. с чл 17 от НК. Наказателното производство е приключило със споразумение и на обвиняемите е наложено наказание „Пробация“.

-На 04.06.2018г. е образувано ДП № 719/2018 г. по описана РУ- Шумен, преписка вх. № 1261/2018 г. по описа на РП-Шумен за престъпление по 194 ал.1 от НК – кражба. На 13.06.2018 г. по делото като обвиняем е привлечен П.В.С., който при условията на опасен рецидив извършил престъпление по        чл. 196, ал.1 т.1 във вр. с чл. 194, ал.1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК от НК. С Определение по ЧНД № 1639/2018 г. по описа на РС-Шумен от 14.06.2018 г. на обвиняевия е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

-На 17.06.2018г. е образувано ДП № 786/2018 г. по описана РУ- Шумен, преписка вх. № 1370/2018 г. по описа на РП-Шумен за престъпление по 152, ал.2 т. 2 от НК, а именно за това, че на 17.06.2018 г. в гр. Шумен било извършено съвукупление с лице от женски пол, като лицето било принудено към това със сила или заплашване и изнасилената не е навършила осемнадесет години. На 18.06.2018 г. по делото Г.Ш.Х. е привлечен в качеството на обвиняемо лице за престъпление по чл. 152, ал.2 т.1 от НК във вр. с чл. 152, ал.1 т.2 пр. 1 от НК. С Определение по ЧНД № 1678/2018 г. по описа на РС-Шумен от 20.06.2018 г. на  обвиняемия е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“, която с Определение по ВЧНД № 219/2018 г. по описа на ОС-Шумен от 26.06.2018 г.  е изменена  в „Парична гаранция“ в размер на 7000 лв.

 Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова