ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представители на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

 І. Внесени през месец април 2018г. в компетентните съдилища - 51 броя досъдебни производства, срещу 55 броя обвиняеми лица, от тях:

 -внесени в съда 16 дела, с обвинителни актове срещу 19 обвиняеми лица, за следните престъпления:

по Глава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и младежта: 1 бр.

по Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 4 бр.

по Глава VІ от НК – Престъпления против стопанството: 2 бр.

по Глава VІІ от НК – Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система: 3 бр.

по Глава Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие: 2 бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 7 бр.

 -внесени в съда 29 броя дела, за одобряване на споразумения относно 30 обвиняеми лица.

 -внесени в съда 6 броя дела, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, относно 6 обвиняеми лица.

 ІІ. През месец април 2018г. са направени 2 броя предложения по чл. 61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателна мярка, спрямо две лица.

 ІІІ. Информация относно действия, извършени през месец април 2018г., по дела със значим обществен интерес (по преценка на прокурорите):

На 15.04.2018г. е образувано ДП №452/2018г. по описа на РУ-Шумен, преписка вх.№812/2018г. по писа на РП-Шумен, за престъпление по чл.134, ал.3 от НК във вр. с чл.134, ал.1 от НК за това, че на 15.04.2018г. в гр.Шумен по време на планинско изкачване „Мемориал Валерий Великов 2018“ е причинена средна телесна повреда на повече от едно лице поради незнание или поради немарливо изпълнние на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опастност.

 Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова