ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представители на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

 

І. Внесени през месец март 2018г. в компетентните съдилища - 73 броя досъдебни производства, срещу 84 броя обвиняеми лица, от тях:

 

-внесени в съда 28 дела, с обвинителни актове срещу 34 обвиняеми лица, за следните престъпления:

по Глава ІІ от НК – Престъпления против личността: 3 бр.

по Глава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и младежта: 3 бр.

по Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 13 бр.

по Глава VІІ от НК – Престъпления против стопанството: 3 бр.

по Глава Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие: 1 бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 14 бр.

 

-внесени в съда 37 броя дела, за одобряване на споразумения относно 42 обвиняеми лица.

 

-внесени в съда 8 броя дела, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, относно 8 обвиняеми лица.

 

ІІ. През месец март 2018г. са направени 3 броя предложения по чл. 61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателна мярка, спрямо три лица.

 

ІІІ. Информация относно действия, извършени през месец март 2018г., по дела със значим обществен интерес (по преценка на прокурорите): не се представя.

 

Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова


виж още ...