ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с   взаимодействието на прокуратурата с представители на медиите през месец януари 2018 година представяме на Вашето внимание, следната информация относно дейността на Окръжната прокуратура и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

ВНЕСЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА: 71бр.

От тях:

І. Брой обвинителни актове: 24 бр., срещу 25 обвиняеми лица, за 25 престъпления, като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят така:

Глава ІІ от НК–Престъпления против личността:1 бр.

Глава ІІІ от НК – Престъпления против правата на гражданите: 0 бр.

Глава ІV от НК–Престъпления против брака и семейството:0 бр.

Глава V от НК – Престъпления против собствеността:5 бр.

Глава VІ от НК – Престъпления против стопанството: 0 бр.

Глава VІІ от НК – Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система: 1 бр.

Глава VІІІ от НК – Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации: 0 бр.

Глава ІХ от НК – Документни престъпления: 0бр.

Глава Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие:0бр.

Глава ХІ от НК–Общоопасни престъпления:17бр.

Глава ХІІІ от НК – Военни престъпления: 0 бр.

ІІ. Брой внесени предложения за споразумения: 42бр.; срещу 42 лица.

ІІІ. Брой на внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл. 78а от НК:               5 бр.срещу 5лица.

ІV. Брой на предложенията по чл. 61 от НК: 1 бр.;

V. Общ брой на обвиняемите лица:  72 бр.

VІ. Дела и възложени проверки (по преценка на прокурорите) със значим обществен интерес: няма.

 Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова


виж още ...