ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представителите на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

І. Внесени през месец септември 2019г. в съответните компетентни съдилища - 35 броя досъдебни производства, срещу 37 броя обвиняеми лица, от тях:

-внесени в съда 9 дела, с обвинителни актове срещу 9 обвиняеми лица, за 10 престъпления, а именно:

по Глава ІІ от НК –Престъпления против личността: 1 бр.

по Грава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и младежта: 1 бр.

по Глава ІХ от НК – Документни престъпления: 1 бр.

по Глава Х от НК- Престъпления против реда и общественото спокойствие: 1бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 6 бр.

- внесени в съда 16 броя дела, за одобряване на споразумения относно 18 обвиняеми лица.

-внесени в съда 10 броя дела, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, относно 10 обвиняеми лица.

ІІ. През месец септември 2019г.  не саправени предложения по чл.61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателни мерки.

ІІІ. Информация относно действия, извършени през месец септември 2019г., по дела със значим обществен интерес (по преценка на прокурорите):

-Досъдебно производство №1040/2019г. по описа на РУ-Шумен, преписка вх.№2129/2019г. по описа на РП-Шумен е образувано на 15.09.2019г. за престъпление по чл.343, ал.1, б.“б“ от НК, вр. с чл.342, ал.1 от НК за това, че на 15.09.2019г. на главен път І-7 ( Силистра – Ямбол), в района на км 100+740, при управление на МПС, са нарушени правилата за движение по ЗДвП, вследствие на което е причинена по непредпазливост средна телесна повреда на Цв.В.К.

-Досъдебно производство № 1059/2019г. по описа на РУ-Шумен, преписка вх.№2159/2019г. по описа на РП-Шумен е образувано на 18.09.2019г. за престъпление по чл.155, ал.1 от НК за това, че на 18.09.2019г. в гр.Шумен в апартамент находящ се на бул.“Славянски“ свожда към блудствени действия или съвкупление. На 19.09.2019г. с постановление за привличане на обвиняем е привлечено лицето С.Е.С.  Взета е мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

 Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова