ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представители на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

 І. Внесени през месец февруари 2018г. в компетентните съдилища - 70 броя досъдебни производства, срещу 79 броя обвиняеми лица, от тях:

 -брой внесени в съда дела с обвинителни актове: 16 броя, срещу 20 обвиняеми лица, за следните престъпления:

по Глава ІІ от НК – Престъпления против личността: 2 бр.

по Глава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и младежта: 1 бр.

по Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 6 бр.

по Глава VІІ от НК – Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи: 3 бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 6 бр.

 -брой внесени в съда за одобряване споразумения: 42 бр., за 47 обвиняеми лица.

 -брой внесени в съда предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК:

12 броя, относно 12 обвиняеми лица.

 ІІ. Брой на предложения по чл. 61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателна мярка:  няма изготвени такива през месец февруари 2018г.

 ІІІ. Дела със значим обществен интерес:

-На 22.02.2018г. с обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Шумен е  предаден на съд А. Т.-ЧСИ, за престъпление по чл.203 ал.1  от НК  вр. чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК - длъжностно присвояване на 321 109 лева ,  в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, и за престъпления по чл.255 ал.3  от НК във вр. с чл.255 ал.1 т.2, предл. второ и т.5 предл.второ от НК, във вр. с чл.26 ал.1 от НК и по чл.255 ал.3 във вр. с чл. 255, ал. 1 т.1 от НК във вр. с чл.26 ал.1 от НК,  избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 66 630 лева, извършени като продължавани престъпления.

Образуваното НОХД №83/2018г. по описа на ОС-Шумен е насрочено за  18.04.2018г. – разпоредително заседание.

-На 12.02.2018г. състав на Окръжен съд гр.Шумен по НОХД №257/2017г.,  образувано въз основа на внесен от Шуменската окръжна прокуратура обвинителен акт, е признал за виновен подсъдимия Ю.П.В. в това, че от началото на месец август 2013г. до 13.09.2013г. в землищата на с.Михайловски и с.Памукчии, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице „Ръководител звено ХТР/хидро-технически район/ Шумен“ в „Напоителни системи“ ЕАД клон Черно море, нарушил законови разпоредби, които според длъжностната си характеристика следвало да познава и прилага, и причинил значителни вреди на „Напоителни системи“ ЕАД клон Черно Море в размер на 470 411 куб.м. вода на стойност 49 003 лева, поради което и на основание чл.219, ал.3 във вр. с чл.219, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК го осъжда на наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 годни, с 3 години изпитателен срок и „лишаване от право да заема ръководна държавна или обществена длъжност“ за срок от 2 години.

Присъдата на Шуменският окръжен съд e атакувана през Апелативен съд гр.Варна, по протест и въззивна жалба.


виж още ...