ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представителите на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

І. Внесени през месец август 2019г. в съответните компетентни съдилища - 43 броя досъдебни производства, срещу 45 броя обвиняеми лица, от тях:

-внесени в съда 11 дела, с обвинителни актове срещу 11 обвиняеми лица, за 11 престъпления, а именно:

по Глава ІІ от НК –Престъпления против личността: 1 бр.

по Грава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и младежта: 1 бр.

по Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 2 бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 7 бр.

-внесени в съда 16 броя дела, за одобряване на споразумения относно 18 обвиняеми лица.

-внесени в съда 16 броя дела, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, относно 16 обвиняеми лица.

ІІ. През месец август 2019г.  по 5 дела са направени предложения по чл.61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателна мярка, спрямо 5 лица.

ІІІ. Информация относно действия, извършени през месец август 2019г., по дела със значим обществен интерес (по преценка на прокурорите): няма.

 

Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова

 


виж още ...