ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представителите на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

І. Внесени през месец юни 2019г. в съответните компетентни съдилища - 64 броя досъдебни производства, срещу 76 броя обвиняеми лица, от тях:

-внесени в съда 21 дела, с обвинителни актове срещу 28 обвиняеми лица, за 31 престъпления, а именно:

по Грава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и младежта: 4 бр.

по Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 10 бр.

по Глава VІІ от НК – Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система: 4 бр.

по Глава ІХ от НК – Документни престъпления: 1 бр.

по Глава Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие: 2 бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 10 бр.

-внесени в съда 26 броя дела, за одобряване на споразумения относно 28 обвиняеми лица.

-внесени в съда 17 броя дела, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, относно 20 обвиняеми лица.

ІІ. През месец юни 2019г.  по 6 дела са направени предложения по чл.61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателна мярка, спрямо 9 лица.

ІІІ. Информация относно действия, извършени през месец юни 2019г., по дела със значим обществен интерес (по преценка на прокурорите): няма.

Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова