ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представителите на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

І. Внесени през месец май 2019г. в съответните компетентни съдилища - 51 броя досъдебни производства, срещу 54 броя обвиняеми лица, от тях:

-внесени в съда 18 дела, с обвинителни актове срещу 19 обвиняеми лица, за 21 престъпления, а именно:

по Грава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и младежта: 1 бр.

по Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 7 бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 13 бр.

-внесени в съда 25 броя дела, за одобряване на споразумения относно 27 обвиняеми лица.

-внесени в съда 8 броя дела, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, относно 8 обвиняеми лица.

ІІ. През месец май 2019г.  по 2 дела са направени предложения по чл. 61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателна мярка, спрямо 3 лица.

ІІІ. Информация относно действия, извършени през месец май 2019г., по дела със значим обществен интерес (по преценка на прокурорите): няма.

 Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова