ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представителите на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

І. Внесени през месец януари 2019г. в съответните компетентни съдилища - 58 броя досъдебни производства, срещу 63 броя обвиняеми лица, от тях:

-внесени в съда 13 дела, с обвинителни актове срещу 15 обвиняеми лица, за 21 престъпления, а именно:

по Глава ІІ от НК –Престъпления против личността: 3 бр.

по Глава ІІІ от НК – Престъпления против правата на гражданите: 2 бр.

по Глава ІV от НК - Престъпления против брака, семейството и младежта: 2бр.

по Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 3 бр.

по Глава VІ от НК – Престъпления против стопанството: 2 бр.

по Глава VІІІ от НК – Престъпления  против дейността на държавните органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции: 2 бр.

по Глава ІХ – Документни престъпления: 1 бр.

по Глава Х – Престъпления против общественото спокойствие: 2 бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 4 бр.

-внесени в съда 35 броя дела, за одобряване на споразумения относно 37 обвиняеми лица.

-внесени в съда 10 броя дела, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, относно 11 обвиняеми лица.

ІІ. През месец януари 2019г.  по две дела са направени предложения по чл. 61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателна мярка, спрямо две лица.

ІІІ. Информация относно действия, извършени през месец януари 2019г., по дела със значим обществен интерес (по преценка на прокурорите): няма.

Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова