ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представителите на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

 І. Внесени през месец декември 2018г. в съответните компетентни съдилища - 58 броя досъдебни производства, срещу 66 броя обвиняеми лица, от тях:

-внесени в съда 23 дела, с обвинителни актове срещу 29 обвиняеми лица, за 29 престъпления, а именно:

по Глава ІІ от НК –Престъпления против личността: 2 бр.

по Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 10 бр.

по Глава VІ от НК – Престъпления против стопанството: 1 бр.

по Глава VІІ от НК – Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи: 3 бр.

по Глава VІІІ от НК – Престъпления  против дейността на държавните органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции: 1 бр.

по Глава ІХ – Документни престъпления: 1 бр.

по Глава Х – Престъпления против общественото спокойствие: 3 бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 8 бр.

-внесени в съда 28 броя дела, за одобряване на споразумения относно 30 обвиняеми лица.

-внесени в съда 7 броя дела, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, относно 7 обвиняеми лица.

 ІІ. През месец декември 2018г.  по две дела са направени предложения по чл. 61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателна мярка, спрямо две лица.

 ІІІ. Информация относно действия, извършени през месец декември 2018г., по дела със значим обществен интерес (по преценка на прокурорите):

-ДП №1348/2018г. по описа на РУ-Шумен, преписка вх.№2598/2018г. по описа на РП-Шумен е образувано на 30.10.2018г. за престъпление по чл.308, ал.2 от НК, вр. с чл.308, ал.1 от НК, за това, че през 2018г. в гр.Шумен е бил съставен неистински официален документ – свидетелство за завършено образование, с цел да бъде използван.

По досъдебното производство през месец декември 2018г. в качеството на обвиняеми са привлечени осем лица за престъпление по чл.308, ал.5, предл.второ от НК във вр. с чл.308, ал.3, т.2 от НК, вр. с чл.308, ал.2 от НК, вр. с чл.308, ал.1 от НК. Един от обвиняемите е непълнолетно лице и спрямо него е взета мярка за неотклонение „подписка“, спрямо останалите седем обвиняеми по делото е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“.

 Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова