ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представители на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

І. Внесени през месец май 2018г. в компетентните съдилища - 49 броя досъдебни производства, срещу 57 броя обвиняеми лица, от тях:

-внесени в съда 11 дела, с обвинителни актове срещу 16 обвиняеми лица, за следните престъпления:

по Глава ІІ от НК – Престъпления против личността: 2 бр.

по Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 7 бр.

по Глава VІ от НК – Престъпления против стопанството: 1 бр.

по Глава VІІ от НК – Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система: 2 бр.

по Глава Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие: 2 бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 7 бр.

-внесени в съда 26 броя дела, за одобряване на споразумения относно 29 обвиняеми лица.

-внесени в съда 12 броя дела, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, относно 12 обвиняеми лица.

ІІ. През месец май 2018г.  е направено едно предложение по чл. 61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателна мярка, спрямо едно лице.

ІІІ. Информация относно действия, извършени през месец май 2018г., по дела със значим обществен интерес (по преценка на прокурорите):

-На 30.05.2018г. е образувано ДП №686/2018г. по описа на РУ-Шумен, преписка вх.№1211/2018г. по описа на РП-Шуменза деяние по чл.152, ал.1, т.2 от НК във вр. с чл.152, ал.1, т.2 от НК. На 05.06.2018г. по делото е привлечен като обвиняем Б.Т.О. за престъпление по чл.152, ал.2, т.2 от НК, във вр. с чл.152, ал.1, т.2 от НК и по чл.150, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК. Обвиняемият е задържан за 72 часа с постановление от 05.06.2018г. на прокурор от РП-Шумен. Изнасилването и блудствените действия са извършени от обвиняемия по отношение навършила 14 години  негова дъщеря.

 

Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова