ДЕКЛАРАЦИЯ

                                                                                                      

ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС

         УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

         УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСПЕКТОРАТА ПРИ ВСС,                     

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

Прокурорите, следователите и служителите в Шуменски съдебен район напълно подкрепяме изразената позиция на АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, във връзка с нестихващото политизиране  и волунтаризиране при избора на Главен прокурор.

Отправяме апел за прекратяване на всички опити за уронване престижа на Прокуратурата и съдебната власт в Република България.

Изразяваме подкрепата си към всички членове на Прокурорската колегия при ВСС и заявяваме, че същите при дискусиите за избор на Главен прокурор достойно защитиха законността и позицията на всички прокурори, следователи и служители в Прокуратурата на Република България.