ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

Приемът се осъществява в работни дни - всеки първи понеделник от месеца  от 10 ч. до 12 ч. в кабинета на административния ръководител на Окръжна прокуратура Шумен, в Съдебна палата гр. Шумен, ет. 3.

При отсъствие на административния ръководител, гражданите се приемат от  заместник административния ръководител на Окръжна прокуратура Шумен.

Прокурорите не дават правни консултации, съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт.

Административните ръководители приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

- насочват по компетентност;

- приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

- осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

- разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

- разясняват, че поставените наказателноправни въпроси се решават от компетентната прокуратура, по предвидения ред в НПК.

Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.

В ПЕРИОДА НА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ СЧИТАНО ОТ 30.07.2018г. ДО 07.09.2018г. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.ШУМЕН НЯМА ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ, ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР.

ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД  ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.ШУМЕН.

ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ

Административният ръководител на Окръжна прокуратура Шумен приема граждани в изнесени приемни по седалището на всяка районна прокуратура от съдебния район, веднъж на два месеца.

ГРАФИК