ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

Приемът се осъществява в работни дни - всеки първи понеделник от месеца  от 10 ч. до 12 ч. в кабинета на Административния ръководител на Окръжна прокуратура Шумен, в Съдебна палата гр. Шумен, ет. 3.

При отсъствие на Административния ръководител, гражданите се приемат от  Заместник административния ръководител на Окръжна прокуратура Шумен.

Прокурорите не дават правни консултации, съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт.

Административните ръководители приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

- насочват по компетентност;

- приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

- осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

- разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

- разясняват, че поставените наказателноправни въпроси се решават от компетентната прокуратура, по предвидения ред в НПК.

Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.

ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ

Административният ръководител -Окръжният прокурор на Окръжна прокуратура гр.Шумен или Заместник окръжните прокурори, приемат граждани в изнесени приемни по седалището на районните прокуратури от съдебния район, по преценка и при необходимост.

ГРАФИК
Дата Прокуратура Място на прием Време за прием
07.01.2019 г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
04.02.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
11.03.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
01.04.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
13.05.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
03.06.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
01.07.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.