ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ   

НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

Приемът се осъществява в работни дни - всеки първи понеделник от месеца  от 10 ч. до 12 ч. в кабинета на Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр.Шумен, в Съдебна палата гр. Шумен, ет. 3.

При отсъствие на Административния ръководител, гражданите се приемат от  Заместник административния ръководител на Окръжна прокуратура гр.Шумен.

Административният ръководител -Окръжният прокурор на Окръжна прокуратура гр.Шумен или Заместник окръжните прокурори, по преценка и при необходимост приемат граждани в изнесени приемни по седалището на районните прокуратури от съдебния район.

Прокурорите не дават правни консултации, съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт.

Административните ръководители приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

- насочват по компетентност;

- приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

- осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

- разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

- разясняват, че поставените наказателноправни въпроси се решават от компетентната прокуратура, по предвидения ред в НПК.

Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.

        ПРОМЯНА В ГРАФИКА ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.ШУМЕН В ПЕРИОДА НА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ

Окръжна прокуратура -Шумен съобщава, че във връзка с предстоящата съдебната ваканция, считано от 01.08.2019г. до 05.09.2019г. няма да осъществява прием на граждани.

В този период жалби и сигнали гражданите могат да подават в деловодството на Окръжна прокуратура гр.Шумен.

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ
Дата Прокуратура Място на прием Време за прием
01.07.2019 г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
07.10.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
04.11.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.
02.12.2019г. Окръжна прокуратура гр.Шумен гр. Шумен,Съдебна палата, ул. "Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.