Месечен бюлетин

С П Р А В К А

 Във връзка с указанията на Главен прокурор за начина на взаимодействие на прокуратурата с представители на медиите през месец септември 2019 година /Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район/

ВНЕСЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА: 53 бр.

От тях:

І. Брой обвинителни актове: 32 бр. срещу 33 обвиняеми лица като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят така:

ГЛАВА ІІ от НК – Престъпления против личността: 2 бр.

ГЛАВА ІІІ от НК – Престъпления против правата на гражданите: 0 бр.

ГЛАВА ІV от НК – Престъпления против брака и семейството 2 бр.

ГЛАВА V от НК – Престъпления против собствеността: 5 бр.

ГЛАВА VІ от НК – Престъпления против стопанството: 3 бр.

ГЛАВА VІІ от НК – Престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система: 0 бр.

ГЛАВА VІІІ от НК – Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации: 2бр.

ГЛАВА ІХ от НК – Документни престъпления: 2 бр.

ГЛАВА Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие: 0 бр.

ГЛАВА ХІ от НК – Общоопасни престъпления:16 бр.

ГЛАВА ХІІІ от НК – Военни престъпления: няма.

ІІ. Брой на внесените предложения за споразумения 6 бр. срещу 6 лица.

ІІІ. Брой на внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК – 15 срещу 15 лица.

ІV. Брой на предложенията по чл.61 от НК – 2 бр.

V. Общ брой на обвиняемите лица – 54 бр.

VІ. Дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма.

                              ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР: 

                                                                                         / Е. ГРЪНЧАРОВ/


виж още ...
    • Месечен бюлетин

                                                                С П Р А В К А

       Във връзка с указанията на Главен прокурор за начина на взаимодействие на прокуратурата с представители на медиите през месец март 2020 година /Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район/

    • Месечен бюлетин