Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП"

„Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП за нуждите на Окръжна прокуратура – Пловдив, Районна прокуратура – Пловдив и ТО Първомай към Районна прокуратура – Пловдив“

Тръжна документацияДруги документи