Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост на съдебните служители в ОП Пловдив

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗПКОНПИ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ОП ПЛОВДИВ
№ по ред Име, Фамилия Длъжност Дата на подаване Декларация