Окръжна прокуратура Плевен

РП Плевен

РП Левски

РП Червен Бряг

РП Никопол

РП Кнежа

Структура на РП Плевен

Пламен Петков Петков

Административен ръководител – Районен прокурор на

Районна прокуратура гр.Плевен

 Пламен Петков е роден на 18.10.1974г. в град Плевен. Семеен с две деца. Пламен Петков Петков е встъпил в изпълнение на длъжността на 01.10.2018г.,  съгласно решение на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет по Протокол № 23/19.09.2018г., след  спечелен конкурс  за назначаване на длъжността  „Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен“ с ранг „ ВКП и ВАП “.

Прокурор Петков е назначен на длъжност младши прокурор в Районна прокуратура  гр. Плевен на 18.02.2002г., а на 18.02.2004г. е преназначен на длъжност     „ Прокурор“, която изпълнява до избирането му на настоящата длъжност.

Завършил е Висше юридическо образование през 2001г. във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Стажът като съдебен кандидат е бил в периода 02.01.2001 – 17.12.2001г. в Окръжен съд град Плевен.

_____________________________________________________________________________

Христо Петров СурджийскиХристо Петров Сурджийски

Заместник Административен ръководител – Заместник Районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен

Роден на 26.08.1973г. в град Плевен.Семеен, с две деца.

Завършил висше образование през 2001 година във ВТУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Велико Търново, придобита образователно- квалификационна степен „Магистър по специалност право”.

Юридически стаж:

01.02.2001-31.01.2002г.-Съдебен кандидат в Окръжен съд-Плевен;
25.04.2002-25.04.2004г.-Младши прокурор в Районна прокуратура-Плевен;
25.04.2004-26.04.2006г.- Прокурор в Районна прокуратура-Плевен;
26.04.2006г.-до настоящият момент- Заместник Административен ръководител-Заместник Районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен.


Диана МарковаДиана Николаева Маркова

Заместник Административен ръководител – Заместник Районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен

Родена на 03.02.1974г.в град Русе.

Завършила висше образование през 1999 година във   ВТУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Велико Търново, придобита образователно- квалификационна степен „Магистър по специалност право”.

Юридически стаж:

  • 01.02.1999-01.02.2000г.- Съдебен кандидат в Окръжен съд-Плевен;
  • 15.06.2000-01.04.2006г.-Следовател в ОСО при ОП-Плевен;
  • 01.05.2006-18.01.2013г.- Прокурор в Районна прокуратура-Плевен;
  • 18.01.2013г.- до настоящият момент-Заместник Административен ръководител-Заместник Районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен.

 


Росен КръстевРосен Николов Кръстев

Заместник Административен ръководител – Заместник Районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен

Роден на 20 март 1971г. в град Плевен. Семеен, с едно дете.

Завършил висше образование през 2001 година във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” гр.Варна, придобита образователно- квалификационна степен „Магистър по специалност право”.

Юридически стаж:
01.06.2001-01.06.2002г.- съдебен кандидат при Окръжен съд град Плевен.
20.06.2002-20.06.2004г.- Младши прокурор  в Окръжна прокуратура гр. Плевен
20.06.2004-07.12.2012г. -Прокурор в Районна прокуратура-Плевен
07.12.2012г.- до настоящият момент-Заместник  Административен ръководител – Заместник Районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен /с Решение по Протокол № 51/ 29.11.2012 година на Висшия съдебен съвет на Република България/.

Завършил обучения:

  • 2009г.-проект „Подобряване на българо-норвежкия отговор на трафика на хора”;
  • 2009г.- семинар на тема: "Разследване случаи на трафик на хора”;
  • 2008г.-„семинар на тема : ”Борба срещу организираната търговия на хора”; -2008г.-семинар на тема:”Европейска правна помощ по наказателните дела, по специално разследване под прикритие”;
  • 2007г.-туининг проект по програма ФАР на ЕС „Приложение на СРС”;
  • 2005г.-семинар  на тема:”Отнемане на материалните облаги от престъплението трафик на хора”;
  • 2004г.-семинар на тема:”Национални и международни стандарти за борба с трафика на хора”
Структура на РП Левски

Цветомир ПапурковЧавдар Любенов Мънев

Административен ръководител Районен прокурор гр. Левски

Чавдар Любенов Мънев

Роден на 24.09.1972 г. в гр.Белене. Семеен, с 2 деца.

Завършил средно образование през 1990 г. в ЕСПУ „Димчо Дебелянов” гр.Белене. Завършил висше образование през 2001 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр.Благоевград – магистърска степен по специалност „Право”. През 2007 г. – придобита магистърска степен по специалност „Психология” във ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”. През 2010 г. придобита магистърска степен по специалност „Право на Европейския съюз” в СУ „Св.Климент Охридски”

Юридически стаж:

от 19.04.2004 г. до 01.07.2004 г. – дознател в РДВР-Плевен;

от 01.07.2004 г. до 31.03.2006 г. – следовател в ОСлС гр.Плевен;

от 01.04.2006 г. до 13.04.2015 г. – прокурор в Районна прокуратура гр.Левски;

от 13.04.2015 г. до 06.07.2015 г. – и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр.Левски;

от 06.07.2015 г. – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр.Левски (назначен с решение на ВСС по протокол №37/25.06.2015 г.)

Повишен на място в ранг „прокурор в апелативна прокуратура” с решение на ВСС по протокол №7/13.02.2014 г., т.24

Структура на РП Червен бряг

Ивайло Тодоров

Ивайло Тодоров - Адм. ръководител

Районен прокурор гр. Червен бряг

Структура на РП Никопол

Мария Георгиева - Адм. ръководител

Районен прокурор гр. Никопол

Структура на РП Кнежа

Ангел Танев -  Административен ръководител

Районен прокурор гр. Кнежа

Прокурор Танев е назначен на длъжността съгласно Решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 2 от 11.05.2016г., след  спечелен конкурс  за назначаване на длъжността  „Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кнежа“.

В органите на съдебната власт прокурор Танев  има 17години и 10месеца юридически стаж. Кариерата му като прокурор започва през 2000г., когато е назначен на длъжността младши прокурор в Районна прокуратура – гр. Кнежа, където работи и до настоящия момент. В периода от 2000 до 2009г. прокурор Танев е заемал последователно длъжностите прокурор в РП – гр. Кнежа, заместник – районен прокурор. От 2009 до 2014г. е бил Районен прокурор. След изтичане на мандата му, прокурор Танев е бил определен за изпълняващ функциите Районен прокурор до провеждане на конкурс за заемане на длъжността.