Ваня Маринова Савова 

Административен ръководител -  Окръжен прокурор гр. Плевен

Прокурорската колегия на ВСС избра единодушно с девет гласа Ваня Маринова Савова за административен ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен. 

Прокурор Савова има над 37 години юридически стаж. В периода 10.02.1981 г. – 10.02.1983 г. заема длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд – гр. Плевен, а от 17.02.1983 г. до 05.11.1991 г. е заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен. От 05.11.1991 г. е назначена на длъжност прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Плевен, а от 01.05.2008 г. до настоящия момент е прокурор във Върховна касационна прокуратура.


Славчо Славов Николай Валентинов Пачевски

Заместник Административен ръководител-Заместник Окръжен прокурор гр. Плевен

Прокурорската колегия на ВСС назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ Николай Валентинов Пачевски – прокурор в окръжната прокуратура. В предложението от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен Ваня Савова е посочено, че прокурор Пачевски има над 16 години юридически стаж изцяло в системата на прокуратурата. От 2002 г. до настоящия момент е заемал последователно всички длъжности в районна и окръжна прокуратура – Плевен, вкл. заместник на административния ръководител. Той притежава много добра теоретична и подготовка, умее да преодолява и разрешава възникнали проблемни ситуации, съпричастен е към проблемите на колегите си и се ползва с тяхното уважение. Със заповед на главния прокурор на Република България е поощрен с отличие "Служебна благодарност и грамота".


 

Заместник Административен ръководител-Заместник Окръжен прокурор гр. Плевен