ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
1/15.07.2019 г. Елжана Кьорова Съдебен деловодител  
2/26.11.2019 г. Йордан Събев Системен администратор
3/27.11.2019 г. Йордан Събев Системен администратор
 
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
РАЗДЕЛ І - встъпителна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
1/16.07.2019 г. Елжана Кьорова Съдебен деловодител
2/29.11.2019 г. Йордан Събев Системен администратор  
 
РАЗДЕЛ ІІ - ежегодна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ за 2018 г.
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
1/27.03.2019 г. Диляна Ангелова Съдебен деловодител
2/27.03.2019 г. Желязка Чолакова Завеждащ служба "РНКИ"
3/27.03.2019 г. Галина Момчилова Служител по сигурността на информацията
4/29.03.2019 г. Ивета Илиева Съдебен деловодител
5/29.03.2019 г. Катя Матева Съдебен деловодител

6/29.03.2019 г.

Димитър Печилков Системен администратор
7/15.04.2019 г. Христо Сяров Системен администратор
8/30.04.2019 г. Илияна Василева Прокурорски помощник
9/02.05.2019 г. Дора Димитрова Съдебен администратор
10/09.05.2019 г. Емануела Карагяурова Главен счетоводител
11/09.05.2019 г. Елина Урумова Завждащ служба "РД"
12/09.05.2019 г. Здравко Сарафов Главен специалист СУСИД
13/10.05.2019 г. Емил Димитров Главен специалист - счетоводител
14/10.05.2019 г. Надежда Атанасова Главен специалист - човешки ресурси
15/10.05.2019 г. Иванка Димитрова Съдебен деловодител
16/10.05.2019 г. Станислава Неделчева Съдебен деловодител
17/13.05.2019 г. Янка Деведжиева Съдебен деловодител
18/13.05.2019 г. Яна Станчева-Гарипова Съдебен деловодител
 
 
РАЗДЕЛ ІІІ - декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ при освобождаване
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
1/25.09.2019 г. Димитър Печилков Системен администратор  
 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
 1/27.11.2019 г.  Йордан Събев Системен администратор  
    
Забележка: към настоящия момент в ОП-Кърджали няма служители, които да са подали декларация по чл.35, ал.1 т.3 за промяна в декларираните обстоятелства по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити - по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
1/02.07.2019 г. Катя Матева Съдебен деловодител  
 

СПИСЪК
на лицата - съдебни служители в администрацията на ОП-Кърджали, които са задължени лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ, и които не са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок
№ по ред Име и фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали
 
Забележка: Всички съдебни служители от администрацията на Окръжна прокуратура Кърджали, които са задължени лица по по §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок.