Д О К Л А Д за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2017 г.