Удостоверение за липса на висящи наказателни производства от ОП Бургас
Образец на заявление от ОП-Бургас

Образец на заявление от НСлС за ЗЗКИ

Исканията се попълват на бланки образец и се получават срещу документ за самоличност

 


 

Лицата заплащат държавна такса в размер на 2 лева чрез ПОС-устройство
на място при подаване на искането или по сметка на Окръжна прокуратура - гр. Бургас:

IBAN: BG80UNCR76303100116957
BIC код на банката UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД

ЗАБЕЛЕЖКА:
За издаването на Удостоверения във връзка с приложението на ЗЗКИ,
се заплаща държавна такса в размер на 2 лева по сметка на
Прокуратура на Република България:
IBAN: BG46BNBG96613100139101
BIC код на банката BNBGBGSF
Българска Народна Банка

ТРАНЗИТНА СМЕТКА на Окръжна прокуратура - гр. Бургас за възстановяване на разноски по дела:

IBAN: BG80UNCR76303100116957
BIC код на банката: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА­ на Окръжна прокуратура - гр. Бургас за ГАРАНЦИИ по досъдебните производства:

IBAN: BG25UNCR76303300000706
BIC код на банката: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД