Електронни преписки

Сподели

5 Юни 2020 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на Прокуратура на Република България, разделена по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка ...“.

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

2 Юни 2020 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на офис и мебелно обзавеждане по три обособени позиции:

Документация

Тръжна документация

Разяснения

Други документи