Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, с предмет: „Извършване на външен финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на

„Извършване на външен финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“, финансиран по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество“, осъществяван с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез тематичен фонд „Сигурност“.

Тръжна документацияДруги документи