Публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП, с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в сградата на УЦ „Трендафила“ п.п. „Витоша“