Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България:Обособена позиция № 1 – универсални пощенски услуги; Обособена позиция № 2 – не

„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги  за нуждите на Прокуратурата на Република България:Обособена позиция № 1 – универсални пощенски услуги; Обособена позиция № 2 – неуниверсални пощенски услуги“

Тръжна документацияРазясненияДруги документи