Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Национална следствена служба - изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр. София, бул. "Г.М.

„Национална следствена служба - изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр. София, бул. "Г.М. Димитров" № 42

Във връзка с подготовката на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка е сключен договор № 55/04.08.2017г. с "МГ Консултинг" ЕООД. Допълнителна информация може да бъде намерена на Профила на купувача, в раздел "Пазарни консултации по чл. 44 ЗОП".

Други документи

Информация за получено обявление в ОВ на ЕС / PDF файл / 1.5 MB / (публ. 15 Ноев. 2017)

Тръжна документация

Решение за откриване на процедурата / PDF файл / 304.7 KB / (публ. 17 Ноев. 2017)
Решение за откриване на процедурата - линк към РОП / (публ. 17 Ноев. 2017)
Обявление за поръчка / PDF файл / 772.5 KB / (публ. 17 Ноев. 2017)
Обявление за поръчка - линк към РОП / (публ. 17 Ноев. 2017)
Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС / (публ. 17 Ноев. 2017)
Документация и приложения / 7Z файл / 553.3 KB / (публ. 17 Ноев. 2017)

Други документи

Протокол от работата на комисията / PDF файл / 1.6 MB / (публ. 12 Фев. 2018)
Доклад / PDF файл / 674.3 KB / (публ. 12 Фев. 2018)
Решение № ОПИ-1282/12.02.2018г. / PDF файл / 141.7 KB / (публ. 12 Фев. 2018)

Лице за контакт: Евгения Кънева, e-mail: [email protected], тел. 028036034