Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на електро-дизелови генератори за нуждите на ПД „Изгрев“, гр. Бяла и УЦ „Трендафила“, ПП Витоша“

„Доставка и монтаж на електро-дизелови генератори за нуждите на ПД „Изгрев“, гр. Бяла и УЦ „Трендафила“, ПП Витоша“

Тръжна документацияРазясненияДруги документи