Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на подбор и селекция на прокурори с лидерски потенциал и анализ на обучителните потребности на селектираните кандидати, изработване на програма за развитие

Избор на изпълнител за извършване на подбор и селекция на прокурори с лидерски потенциал и анализ на обучителните потребности на селектираните кандидати, изработване на програма за развитие на лидерски потенциал и провеждане на обучение на 150 прокурори по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“, осъществяван с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез тематичен фонд „Сигурност“, по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Подбор и селекция на прокурори с лидерски потенциал и анализ на обучителните потребности на селектираните кандидати.

Обособена позиция № 2: Изработване на програма за развитие на лидерски потенциал и провеждане на обучение на 150 прокурори. 

Тръжна документацияДруги документи