Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на

„Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Прокуратура на Република България и Бюро по защита при главния прокурор по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности; Обособена позиция № 2 – Доставка на копирна хартия“,

Други документи