Закон за съдебната власт

ЗАКОН
за съдебната власт
(Обн., ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г.; изм., бр. 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г.; доп., бр. 25 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 33 от 30.04.2009 г.)

Глава седма
СЛЕДСТВЕНИ ОРГАНИ
(Загл. изм., ДВ, бр. 33 от 2009 г.)

Чл. 148. (Изм., ДВ, бр. 33 от 2009 г.)

(1) Следствени органи са Националната следствена служба и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури.

(2) Следственият отдел в Софийската градска прокуратура е със статут на окръжен следствен отдел.

Чл. 149. (Изм., ДВ, бр. 33 от 2009 г.)

(1) Националната следствена служба се състои от следователи.

(2) В Националната следствена служба има специализирани отдели за разследване по дела с особена фактическа и правна сложност, по дела за престъпления, извършени в чужбина, по искания за правна помощ, както и за разследване по дела в други случаи, предвидени със закон.

Чл. 150. (1) (Предишен текст на чл. 150, изм., ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Националната следствена служба се ръководи от главния прокурор пряко или чрез директора, който е и заместник на главния прокурор по разследването.

(2) (Нова, ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Директорът на Националната следствена служба осъществява административно и организационно ръководство на следователите и служителите в Националната следствена служба и методическо ръководство на следователите от окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури.

Чл. 151. (Изм., ДВ, бр. 33 от 2009 г.)

(1) Окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури се състоят от следователи.

(2) Местоработата на всеки следовател и служител в окръжните следствени отдели се определя от административните ръководители на съответните окръжни прокуратури.

Чл. 152. (Изм., ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Следователите в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури осъществяват разследване по дела, възложени им от административния ръководител на окръжната прокуратура.

Чл. 153. (Изм., ДВ, бр. 33 от 2009 г.)

(1) Специализираните отдели в Националната следствена служба се ръководят от завеждащи отдели, които се назначават от главния прокурор, имат ранг на прокурор, завеждащ отдел във Върховната касационна прокуратура, и получават възнаграждение, равно на възнаграждението на прокурор, завеждащ отдел във Върховната касационна прокуратура.

(2) Окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури се ръководят от завеждащи отдели, които се назначават от административните ръководители на окръжните прокуратури, имат ранг на прокурор, завеждащ отдел в окръжна прокуратура, и получават възнаграждение, равно на възнаграждението на заместник на административния ръководител в окръжна прокуратура.

(3) Завеждащите специализирани отдели в Националната следствена служба и завеждащите окръжни следствени отдели в окръжните прокуратури:

1. осъществяват административно и организационно ръководство на следователите в отдела;

2. в края на всеки месец подготвят и предоставят на съответния административен ръководител на прокуратурата информация за образуването, движението и приключването на делата;

3. изготвят 6-месечен и годишен доклад за дейността на отдела, които предоставят на съответния административен ръководител на прокуратурата.

Чл. 154. Разпорежданията на следователите във връзка с разследването са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.