Ред за издаване на удостоверения по реда чл. 147 ал. 1 т. 1 буква - г от ППЗЗКИ

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ДАННИ ЗА ОБВИНЕНИЯ ПО НЕПРИКЛЮЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕДА НА ЧЛ. 147, АЛ. 1, Т. 1, Б. „Г“ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

1.   Компетентна да издава удостоверения по реда на чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „г“ от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ) е Национална следствена служба.

2.   При подаване на заявления за издаване на удостоверения за наличие или липса на данни за обвинения по неприключени наказателни производства в НСлС, във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ППЗЗКИ, следва да се спазва определения ред, публикуван на страницата на НСлС.

3.   Заявления за издаване на удостоверения по реда на чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ППЗЗКИ, освен в НСлС могат да се приемат и в окръжните прокуратури в страната, като дължимата такса по т.65 от Тарифа № 1 в размер на 2 (два) лева се заплаща по банковата сметка на Прокуратурата на Република България - ГП, както следва:

Българска народна банка

BIC BNBGBGSF

IBAN BG 46 BNBG 9661 3100 1391 01

 

4.   Удостоверенията се изготвят в НСлС, подписват се от упълномощените от директора на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването лица и оригинален екземпляр се изпраща по пощата на съответната окръжна прокуратура.

5.   Получаването на удостоверенията се извършва в окръжната прокуратура, в която са подадени заявленията, лично от лицата, за които се отнасят, или от упълномощен техен представител.

6.   Удостоверенията могат да бъдат получени и в Национална следствена служба, в случай че това изрично е посочено при подаване на заявлението в съответната окръжна прокуратура.

  

        Приложение:

1.   Бланка на заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на данни за обвинения по неприключени наказателни производства по реда чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „г“ ППЗЗКИ.