РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ДАННИ ЗА ОБВИНЕНИЯ ПО НЕПРИКЛЮЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА В НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

1. Удостоверения за наличие или липса на данни за обвинения по неприключени наказателни производства спрямо конкретно лице, се издават след подаване на следните документи:

-  заявление по образец съгласно Приложение № 1, подадено лично от лицето или от надлежно упълномощен негов представител с изрично писмено пълномощно;

- оригинал на документ, удостоверяващ плащането на дължимата такса по Тарифа № 1;

- документ за самоличност на заявителя (или упълномощен негов представител) - за удостоверяване на самоличността му от служителя, приемащ заявлението.

2.       Заявлението, ведно с приложения към него документ за платена такса, се приемат от служител от служба „Регистратура и деловодство“ в НСлС на обособеното работно място (фронт-офис) за обслужване на граждани, намиращо се в зала на първия етаж на блок № 3 с изход към бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42.

3. Удостоверения се издават след заплащане на дължимата такса по т.65 от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Тарифа № 1).

4. Дължимата такса по Тарифа № 1 в размер на 2 (два) лева се заплаща по следния начин:

        а) по банкова сметка на Прокуратурата на Република България:

Българска народна банка

BIC BNBGBGSF

IBAN BG 46 BNBG 9661 3100 1391 01

б) чрез ПОС терминално устройство - на обособеното работно място (фронт-офис) за обслужване на граждани, намиращо се в зала на първия етаж на блок № 3 с изход към бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42.

5. Заверен препис от удостоверение се издава след заплащане на дължимата такса по т.65 от Тарифа № 1 в размер на 2 (два) лева.

6.  Изготвените удостоверения се предоставят лично на заявителя или упълномощен негов представител.

 

 

РАБОТА С ГРАЖДАНИ:

от понеделник до петък, от 8:45 часа до 16:00 часа