Актуализиране на данните в информационната система ЦИССС

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ (ЦИССС), СЪДЪРЖАЩИ ДАННИ ЗА ОБВИНЕНИЯ ПО НЕПРИКЛЮЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА СПРЯМО КОНКРЕТНИ ЛИЦА.

 

1.       При искане за заличаване на данни от информационните масиви в ЦИССС, съдържащи данни за обвинения по неприключени наказателни производства спрямо конкретни лица, се предоставят следните документи:

- заявление по образец съгласно Приложение № 5, подадено лично от лицето или от надлежно упълномощен негов представител с изрично писмено пълномощно;

- оригинал или заверено копие на окончателен (влязъл в сила) прокурорски или съдебен акт, удостоверяващ приключването на наказателното производство срещу лицето.