Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение върху цялата територия на Република България за периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. и нарастващото разпространение на вируса COVID-19, Ви уведомявам следното:

Приемането на документи за издаване на удостоверения за наличие или липса на данни за обвинения по неприключени наказателни производства на обособеното работно място за обслужване на граждани (фронт-офис) на Националната следствена служба, намиращо се в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, ще се извършва за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч.

На интернет страницата на Прокуратура на Република България, в секция „Портал за електронни услуги“ (http://e-services.prb.bg/epob-ui/#/services/single-service) може да се заяви и получи по електронен път удостоверение за наличие или липса на повдигнати обвинения по неприключени наказателни производства спрямо конкретно лице.

Удостоверение се издава въз основа на подадено електронно заявление от лицето и след заплащане на дължимата такса, съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Заявлението се подава от заинтересовано физическо лице.

Услугата се предоставя след регистрация на портала и при наличие на квалифициран електронен подпис.


виж още ...
  • ДЕКЛАРАЦИЯ на следователите от Национална следствена служба

                                                                                   ДО

                                                                                   ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                                  ДО

                                                                                  ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

                                                                                 ДО

                                                                                 ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН  СЪВЕТ

    

    

   ДЕКЛАРАЦИЯ

   на следователите от Национална следствена служба

    

    

   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    

   В последните месеци сме свидетели на опити за безпрецедентна политическа намеса в работата на независимата съдебна власт.

            Повод за това стана процедурата по избор на главен прокурор. Множество неправителствени организации и политически субекти се опитаха да влияят върху работата на Висшия съдебен съвет и Президента на Република България, които са единствените конституционно установени органи, притежаващи правомощия при провеждането на тази процедура.

            В процеса на политизиране на избора на главен прокурор по неприемлив за професионалната общност начин се включи и малка част от съдиите в България, което може да доведе до създаване на напрежение, вътрешно противопоставяне и изкуствено разделение в магистратската общност. Коректните и колегиални отношения, които съдиите, прокурорите и следователите дължат помежду си, са предпоставка за по - добра работа на съдебната система като цяло.

            Категорично се противопоставяме на всякакви опити за политическа намеса в работата на независимата съдебна власт и призоваваме към стриктно спазване на нормите на Конституцията и законите на страната, гарантиращи принципа на разделение на властите и нормалното функциониране на гражданското общество.

             Присъединяваме се към становищата на Камарата на следователите  в България и на Асоциацията на прокурорите, изпратени до вас !

    

  • Становище

   От следоватилите в НСлС