Становище

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВСС,

 

        След обсъждане от следователите в Национална следствена служба на издигната от членовете на прокурорската колегия на ВСС кандидатура на господин Иван Гешев за главен прокурор на Република България, следователите от НСлС изразяваме професионалната си подкрепа за номинирания кандидат.

        Господин Гешев има 10 годишен стаж като следовател. Познава проблемите и отговорностите на професията, поради което очакваме в концепцията му да залегнат конкретни ангажименти за развитието и използването в максимална степен на капацитета на следствието и в частност на Национална следствена служба.

Считаме, че същият отговаря на профила очертан при срещата на членовете на УС на Камарата на следователите с членовете на прокурорската колегия на ВСС.

До настоящия момент сме работили добре и сме усещали професионалната подкрепа на ръководството на Прокуратурата. В този смисъл и предвид обстоятелството, че господин Гешев има дългогодишен следователски опит, се надяваме, че ако той бъде избран този професионален диалог ще продължи и за в бъдеще.

 

                                                                                   С уважение!

Целия документ


виж още ...
  • ДЕКЛАРАЦИЯ на следователите от Национална следствена служба

                                                                                   ДО

                                                                                   ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                                  ДО

                                                                                  ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

                                                                                 ДО

                                                                                 ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН  СЪВЕТ

    

    

   ДЕКЛАРАЦИЯ

   на следователите от Национална следствена служба

    

    

   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    

   В последните месеци сме свидетели на опити за безпрецедентна политическа намеса в работата на независимата съдебна власт.

            Повод за това стана процедурата по избор на главен прокурор. Множество неправителствени организации и политически субекти се опитаха да влияят върху работата на Висшия съдебен съвет и Президента на Република България, които са единствените конституционно установени органи, притежаващи правомощия при провеждането на тази процедура.

            В процеса на политизиране на избора на главен прокурор по неприемлив за професионалната общност начин се включи и малка част от съдиите в България, което може да доведе до създаване на напрежение, вътрешно противопоставяне и изкуствено разделение в магистратската общност. Коректните и колегиални отношения, които съдиите, прокурорите и следователите дължат помежду си, са предпоставка за по - добра работа на съдебната система като цяло.

            Категорично се противопоставяме на всякакви опити за политическа намеса в работата на независимата съдебна власт и призоваваме към стриктно спазване на нормите на Конституцията и законите на страната, гарантиращи принципа на разделение на властите и нормалното функциониране на гражданското общество.

             Присъединяваме се към становищата на Камарата на следователите  в България и на Асоциацията на прокурорите, изпратени до вас !

    

  • Становище

   От следоватилите в НСлС