СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми дами и господа членове на ВСС,

на свое заседание, проведено на 25.07.2019 г. УС на КСБ обсъди направената от прокурорската колегия на ВСС номинация на г-н Иван Гешев за кандидат за длъжността „главен прокурор на Република България“.

         Считаме, че тази номинация изцяло се припокрива с профила на кандидата за главен прокурор, очертан на съвместната среща между прокурорската колегия на ВСС и УС на Камарата на следователите в България, която се проведе на 4 юли т. г.

         Издигнатата кандидатура изцяло отговаря на законовите изисквания, заложени  в разпоредбата на чл. 170 ал. 5 от ЗСВ, а именно: спазване на висок етичен стандарт; дългогодишен професионален опит като следовател и прокурор; административен опит като ръководител на специализираната прокуратура и заместник на главния прокурор; умения за работа в екип и мотивиране на колектива; изявена независимост и воля за налагане на законността; решителност при изпълнение на служебните задължения; психическа устойчивост при работа под напрежение и високо ниво на стрес.

         Считаме, че десетгодишният следователски опит на г-н Иван Гешев предполага задълбочено познаване на нашата работа и проблемите в нея. Надяваме се, ако той бъде избран за главен прокурор на РБ, да спомогне за по - добро използване на капацитета, с който разполагат следствените отдели в страната и Националната следствена служба.

Призоваваме ви да не се поддавате на никакъв външен натиск, какъвто вече се оказва върху вас, и да вземете своето решение за избор на бъдещия главен прокурор, след като съобразите професионалните и нравствени качества на предложения/те кандидат/и; концепцията му и отговорите на въпросите, които ще му бъдат поставени при изслушването, предвидено за 24 октомври 2019 г. !

         Призоваваме всички институции и неправителствени организации да не се намесват в работата на единствения легитимен орган в страната, имащ правомощието и отговорността да избере главен прокурор на Републиката !

 

                                                       

                                                                                                   УС на КСБ

Становището


виж още ...
  • ДЕКЛАРАЦИЯ на следователите от Национална следствена служба

                                                                                   ДО

                                                                                   ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                                  ДО

                                                                                  ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

                                                                                 ДО

                                                                                 ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН  СЪВЕТ

    

    

   ДЕКЛАРАЦИЯ

   на следователите от Национална следствена служба

    

    

   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    

   В последните месеци сме свидетели на опити за безпрецедентна политическа намеса в работата на независимата съдебна власт.

            Повод за това стана процедурата по избор на главен прокурор. Множество неправителствени организации и политически субекти се опитаха да влияят върху работата на Висшия съдебен съвет и Президента на Република България, които са единствените конституционно установени органи, притежаващи правомощия при провеждането на тази процедура.

            В процеса на политизиране на избора на главен прокурор по неприемлив за професионалната общност начин се включи и малка част от съдиите в България, което може да доведе до създаване на напрежение, вътрешно противопоставяне и изкуствено разделение в магистратската общност. Коректните и колегиални отношения, които съдиите, прокурорите и следователите дължат помежду си, са предпоставка за по - добра работа на съдебната система като цяло.

            Категорично се противопоставяме на всякакви опити за политическа намеса в работата на независимата съдебна власт и призоваваме към стриктно спазване на нормите на Конституцията и законите на страната, гарантиращи принципа на разделение на властите и нормалното функциониране на гражданското общество.

             Присъединяваме се към становищата на Камарата на следователите  в България и на Асоциацията на прокурорите, изпратени до вас !

    

  • Становище

   От следоватилите в НСлС