„Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите“
 • Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data

  На 01-02 февруари 2018 г. се проведе работна среща за напредъка по дейност 2.2. – „Предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data“ , на проект BG05SFOP001-3.001-0003-C01 "Въвеждане на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за Комплексно административно обслужване /КАО/ на гражданите и институциите", който се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, бюджетна линия BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. 

  В срещата участваха екипите за управление на проекта, членове на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на ЕИСПП /МвС/ и  междуведомствена експертна комисия /МЕК/, и експерти от апелативните съдилища.

  Бяха обсъдени организационни, междуведомствени, технологични и технически мерки във връзка с предложението за промяна в нормативната уредба, регламентираща дейността на Единната информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/ при публикуване на статистическа информация по инициативата OpenData.

  В рамките на работната среща по дейност 2.2. се проведе и заседание на МвС и МЕК, на него бяха обсъдени предложения за допълнения на нормативни актове – Закона за съдебната власт и наредбата за ЕИСПП.

  Една от целите на проекта е да се осигури публичен достъп до статистическа информация за борбата с престъпността от ядрото на ЕИСПП в отворен, машинно-четим формат, ориентирана към обществеността. Предвидено е също оптимизиране на взаимодействието с административните органи и информационни системи в контекста на реализирането на стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие. Във връзка с това бяха обсъдени промени в ЗСВ, с които да бъде уредено публикуването на статистическа информация по инициативата OpenData съгласно Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

  Участниците бяха запознати с доклади за напредъка по изпълнение на сключените по Дейност № 2 от проекта договори:

   „Доразвитие на ЕИСПП; „Предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data; „Предоставяне на КАО, чрез използване на вътрешно административни услуги“.

  На срещата бяха обсъдени етапите на изпълнение, проблеми, въпроси и технологични решения при изпълнението на договорите с изпълнителите /„Индекс-България" ООД/ , а именно:

  -           подробен разбор и анализ относно развитието и реализацията на проекта;

  -           възникнали организационни, междуведомствени, технологични, технически и др. проблеми;

  -           варианти за най - адекватни и правилни решения за тяхното отстраняване.

   

  Приложения:

  1. Предложение (концепция) за допълнение на нормативни актове

   

                                         

Проект „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги  за КАО[1] на гражданите и институциите“ се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, бюджетна линия BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. Бюджетът на проекта е 2 499 469.50 лв., а продължителността му е 24 месеца.

Целта на проекта е да усъвършенства функционирането на Прокуратурата на Република България /ПРБ/ посредством прилагане на е-правосъдие, както и оптимизиране на дейностите по предоставяне на висококачествени, икономически ефективни и леснодостъпни електронни услуги, ориентирани към гражданите и бизнеса, чрез използване на електронни документи. Осигуряване на надеждна среда за безхартиен документооборот и работа с електронно съдържание и публичен достъп до съхраняващата се в ядрото на ЕИСПП[2] информация.

Специфичните цели на проекта са:

1.         Разработване и предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса;

2.         Повишаване сигурността при достъпа и съхранението на данните в информационните масиви, както и осигуряване на облекчен достъп на гражданите и бизнеса до електронни услуги. Обезпечена оперативна съвместимост и информационна сигурност

3.         Интеграция и централизация на информационните процеси в ПРБ, чрез предоставен публичен достъп до информация, съхраняващата се в ядрото на ЕИСПП. Предоставяне на отворени данни, разработка и внедряване на отворен интерфейс и практически механизми за интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg;

4.         Създаване на възможност на гражданите и бизнеса, за сезиране на съдебните органи с всички възможни законоустановени действия (жалби, искови молби и др.) по електронен път.

С изпълнението на проекта ще се предоставят икономически ефективни и леснодостъпни електронни услуги, ориентирани към гражданите и бизнеса чрез използване на електронни документи и широк обществен електронен достъп до информация.

В рамките на проекта се предвижда предоставяне на публичен достъп до агрегирана информация от ядрото на ЕИСПП, във връзка с инициативата за публикуване на отворени данни Open Data[3]. В тази връзка, след проучване и анализ ще се изготви предложение за промяна на нормативните документи, касаещи функционирането и експлоатацията на ЕИСПП.

Ще се извърши редизайн на деловодно-инофрмационната система на ПРБ (УИС-2)  с цел осигуряване на възможност за преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции и предоставяне на електронни услуги и информация за граждани вкл. обучение на магистрати и служители за работа с електронни документи.

С реализирането на проекта ще се постигане една от основните цели на Стратегията за въвеждане на електронното управление и електронното правосъдие в сектор "Правосъдие" -  повишаване на ефективността в сектора, чрез използване на електронни документи не само от органите в сектора, но и при взаимодействието им с други административни органи, организации, граждани и бизнеса.

Като резултат от проекта се очаква:

- Въвеждане в експлоатация и развитие на регламенти за регистриране и отчитане на данни по наказателния процес;

- Създаване на експлоатационни екипи във всяко ведомство, ангажирани с обмена на информация между ведомствени автоматизирани информационни системи (ВАИС) и ЕИСПП.

- Стандартизиране и детайлизиране за информацията за събитията по наказателния процес, възникнали на даден етап във всички ведомства, ангажирани с наказателното производство;

- Повишаване качеството на статистическите данни за разследваната и осъдената престъпност в Република България, както и за изтърпяване на наказанията;

- Представяне на информация за всички наказателни производства с цел вземане на управленски решения.

- Създадената техническа и технологична възможност за взаимодействие на системите в ЕИСПП, Междуведомствения съвет за ЕИСПП, съвместно с администрациите на ведомствата и институциите от целевите групи ще създадат и необходимата организация за реален обмен на информация, чрез административни инструменти. Всички ведомства от целевите групи притежават технически инструменти, както и технологическа възможност чрез нов и/или усъвършенстван софтуер, да изпълняват задълженията, произтичащи от ЗСВ.

Настоящият проект надгражда постигнатите резултати, като след изпълнението му ще се осигури публичен достъп до съхраняващата се в ядрото на ЕИСПП информация чрез предоставяне на данни в отворен, машинно-четим формат, заедно със съответните метаданни и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg. Ще бъде осигурен достъп чрез предоставяне на електронни услуги от ядрото на ЕИСПП към ведомствени информационни системи, създадени, поддържани, използвани и развивани като част от ЕИСПП или обменящи информация с нея. Ще бъдат вписани информационни обекти от стандартите на ЕИСПП в регистрите, съгласно изискванията на Закона за електронно управление. Ще се повиши на ефективността на прокуратурата чрез използване на електронни документи при работата им с граждани, организации или други държавни органи, респ. ще се подобри качеството на административно обслужване чрез въвеждане на електронни услуги.

Основни целеви групи по този проект са:

- магистрати и служители от ПРБ

- външни институции, потребители на УИС и/или осъществяващи електронен обмен с ПРБ

- граждани, използващи електронни услуги и/или отворени данни

- Висш съдебен съвет, съдилища, прокуратури, съдебни служители

- Органите на съдебна власт

- магистрати и съдебни служители - чл. 377 - чл. 385 от ЗСВ;

- Централни администрации - ДАНС, НСИ и органите на изпълнителна власт, имащи законови задължения по ЕИСПП - чл. 377 - чл. 385 от ЗСВ - МВР, МП, МО, МФ, МРРБ и БИС;

- Лица, имащи право на достъп, съобразно нормативните правила - 384 от ЗСВ.

 

 

[1] Комплексно административно обслужване

[2] Единна информационна система за противодействие на престъпността

[3] В.ж. opendata.government.bg

 

 

Встъпителна пресконференция по проект: „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги  за КАО на гражданите и институциите“

 

На 27.02.2017г. в Конферентната зала на Съдебната палата  се проведе встъпителна пресконференция по проект „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги  за КАО на гражданите и институциите“, който се осъществява по договор BG05SFOP001-3.001-0003-C01/17.01.2017 г., по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.          

В приветствието си към участниците Евгени Диков, заместник на главния прокурор и директор на НСлС подчерта, че този проект е изключително важен за съдебната власт, чрез който ще се подсигури възможността за поетапно преминаване към електронен документооборот в Прокуратурата на Република чрез надграждане на деловодно-информационната система на ПРБ – Унифицирана информационна система вкл. провеждане на обучения на магистрати и служители за безхартиен работен процес. Това ще допринесе за предоставянето на повече и по-качествени електронни услуги за граждани, фирми и държавни институции.

Ръководителят на проекта г-н Петко Петков, следовател в НСлС представи проектния екип, общата и специфични цели на проекта, дейностите и очакваните резултати. Успешното реализиране на проекта ще окаже трайно въздействие върху целевите групи, ще се подобрят процесите на обмен на информация, ще се повиши степента на прозрачност в дейността на органите на съдебната власт, ще се създадат единни стандарти за обмен на информация и ще се повиши общественото доверие в съдебната власт.

Гости на пресконференцията бяха Елка Атанасова, член на ВСС и  експерти от ОПДУ.