• Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване - 2 бр. вендинг машини

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

  ЗАПОВЕД

  № з-117/20.07.2015 г.

  На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, на основание заповед №ЛС-04-1465/30.08.2013 г. на министъра на правосъдието, с която се упълномощават административните ръководители на органите на съдебната власт да организират и провеждат процедури за отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост, изменена със Заповед №ЛС-04-1898/03.12.2014 г. на министъра на правосъдието, и заповед № ЛС-04-1646/18.10.2013 г. на министъра на правосъдието за възлагане стопанисването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, бул. „ д-р Г.М.Димитров“ № 42 на директора на Национална следствена служба, с цел подобряване условията за работа на магистратите и служителите на Национална следствена служба

 • Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване - „Столови комплекс с площ от общо 570,87 кв.м

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

  ЗАПОВЕД

  № з-116/20.07.2015 г.

  На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, на основание заповед №ЛС-04-1465/30.08.2013 г. на министъра на правосъдието, с която се упълномощават административните ръководители на органите на съдебната власт да организират и провеждат процедури за отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост, изменена със Заповед №ЛС-04-1898/03.12.2014 г. на министъра на правосъдието, и заповед № ЛС-04-1646/18.10.2013 г. на министъра на правосъдието за възлагане стопанисването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42 на директора на Национална следствена служба, с цел подобряване условията на работа на магистратите и служителите на Национална следствена служба (НСлС)