Процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, чрез търг с тайно наддаване с площ от 2 кв.м. за поставяне на 1 бр. АТМ /банкомат/ на етаж 1 в Административната сграда на НСлС, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42“

виж още ...