Отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА
 

 З  А  П  О  В  Е  Д

 № з-32/13.02.2018 г.

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл. 13, ал. 5, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), решения по т. 50 (I.18) от протокол № 40/03.11.2016 г. и по т. 2 от протокол № 25/03.08.2017 г. на Пленума на Висш съдебен съвет и с цел подобряване условията на работа на магистратите и служителите на Национална следствена служба (НСлС), както и с оглед възможността за реализиране на приход от отдаване под наем на част от имот публична – държавна собственост,

 ЗАПОВЯДВАМ:

 І. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

1.    Обект, който ще се отдава под наем: „Част от първи етаж на блок 3 от недвижим имот на Национална следствена служба, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, представляваща кафе-барче с площ от общо 87,70 кв.м“.

Площта от 87,70 кв.м. е обособена, както следва:

-          Кафе-барче с прилежаща зала с обща площ от 83,20 кв.м.

-          Санитарен възел с площ от 4,50 кв.м.

2. Предназначение на обекта: осигуряване на ежедневна доставка и продажба на готови храни и полуфабрикати (кетъринг), безалкохолни напитки (с изключение на алкохолни напитки), пакетирани закуски и сандвичи, кафе, чай и др. Използването на обекта е съобразно неговото предназначение и това няма да възпрепятства осъществяване на дейността на органите на съдебна власт и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

3. Срок за отдаване под наем на обекта: 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

4. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта, разполагащо с оборудване (кафе – машини, хладилни витрини и др.), необходимо за осъществяване на дейността в обекта.

5. Начална тръжна цена: едномесечна наемна цена в размер на 636,71 лв./мес. (шестстотин тридесет и шест лева и седемдесет и една стотинки) с включен ДДС, представляваща месечния наем за посочения обект. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и др.

6. Начин на плащане и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в четиринадесетдневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по набирателната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSF при БНБ, която обезпечава изпълнението на договора;

- наемната цена се заплаща за всеки месец до 10 - то число на текущия месец по набирателната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSF при БНБ, като задължението за превеждане на наемната цена по сметка на Висш съдебен съвет е на Прокуратура на Република България;

- консумативните разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и др., свързани с ползването на обекта се заплащат от наемателя, след подписване от страните на протокол и издаване на фактура, по транзитната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG46BNBG96613100139101, BIC: ВNBGBGSD при БНБ - Централно управление. Разходът за електроенергия се определя ежемесечно чрез контролен измервателен уред, а разходите за вода и топлоенергия се определят в процентно съотношение, спрямо ползваните площи.

7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 100 (сто) лева, която се внася по сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSF при БНБ, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

8. Срок за получаване на тръжната документация: до 30-тия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търга в два национални ежедневника. Тръжната документация се получава в сградата на Прокуратура на Република България, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 1, стая № 108, в рамките на работния ден – 8:30 ч. до 17:00 ч.

9. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Прокуратура на Република България в Съдебната палата, гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Информационен център - стая 79, партер. Срокът за подаване на заявленията е до 17:00 часа на 35-тия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в двата национални ежедневника.

10. Огледи на обекта могат да се извършват само след получаване на тръжната документация до 35-тия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в два национални ежедневника, след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с Димо Димитров, тел. 02/ 98 26 366 или 0882 114 234.

11. Търгът ще се проведе на 7-мия ден след изтичането на срока, посочен в т. 9 в административната сграда на Прокуратура на Република България, гр. София, пл. „Света Неделя” № 1, ет. 5, стая 503, от 10:30 часа.

ІI. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост с обект: „Част от първи етаж на блок 3 от недвижим имот на Национална следствена служба, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, представляваща кафе-барче с площ от общо 87,70 кв.м“.

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата, за които се отнася за сведение и изпълнение.

 ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА:

                                                                                  БОРИСЛАВ САРАФОВ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ОБЕКТ: „Част от първи етаж на блок 3 от недвижим имот на Национална следствена служба, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, представляваща кафе-барче с площ от общо 87,70 кв.м“.

 РАЗДЕЛ I

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА:

Отдаваната под наем част от гореописания имот с обща полезна площ 87,70 кв.м. представлява:

-          Кафе-барче с прилежаща зала за хранене с площ от 83,20 кв.м.

-          Санитарен възел с площ от 4,50 кв.м.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА, КОЙТО СЕ ОТДАВА ПОД НАЕМ

Предназначението на обекта е за обслужване на магистратите и служителите на Прокуратурата на Република България, помещаващи се в имота, както и на служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) чрез осигуряване на ежедневна доставка и продажба на готови храни и полуфабрикати (кетъринг), безалкохолни напитки (с изключение на алкохолни напитки), пакетирани закуски и сандвичи, кафе, чай и др.

            Използването на обекта е съобразно неговото предназначение и това няма да препятства осъществяването на дейността на магистратите и служителите на органите на съдебната власт, ползващи имота и служителите на ГДИН. Работното му време е в интервала от 08:00 ч. до 18:00 ч. всеки работен ден.

 

РАЗДЕЛ IІІ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯТА                     

Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.

            1. Всеки участник може да представи едно заявление за участие в търга, изготвено в съответствие с условията на тръжната документацията. Всички разходи за подготовка и участие в търга са за сметка на участниците. Представените заявления за участие в търга не се връщат.

            2. Представянето на заявления за участие в търга задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажират по никакъв начин организиращия настоящата тръжна процедура.

            3. За разглеждане и класиране ще бъдат приети само заявления, които отговарят на нормативните изисквания, както и условията и изискванията, предвидени в настоящата документация:

            3.1. Заявленията трябва да бъдат представени в деловодството на Прокуратура на Република България в Съдебната палата, гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Информационен център - стая 79, партер, от кандидата лично или от упълномощен от него представител в запечатан непрозрачен плик или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Организиращият настоящата тръжна процедура не носи отговорност за получаване на заявления в случай, че се използва друг начин за представяне.

            3.2. Заявлението и всички останали документи към него трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик. Ценовото предложение се поставя в отделен, по-малък непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост, поставен в плика със заявлението за участие.

            3.3. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

            4. Всички заявления се представят на български език без зачерквания и поправки, както следва:

               4.1. Върху големия плик трябва да бъде отбелязана следната информация:

Ø  Адрес на организиращия процедурата;

Ø  Име, адрес, телефон и факс на участника;

Ø  Следното означение: „Част от първи етаж на блок 3 от недвижим имот на  Национална следствена служба, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, представляваща кафе-барче с площ от общо 87,70 кв.м“;

               4.2. Ценовото предложение се поставя в големия плик и се надписва както следва:

Ø  Име на участника;

Ø  Надпис: „Предлагана цена”

            Предложената наемна цена следва да бъде посочена с включен ДДС. Ако цената е изписана цифром и словом и е налице различие между сумите, ще се вземе предвид изписаната с думи стойност.

            5. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

            6. Организиращият настоящата тръжна процедура не се счита отговорен за каквато и да е компенсация по отношение на участниците, чиито заявления не са приети, нито в случаите, при които взима решение да не сключва договор за наем.

РАЗДЕЛ ІV

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

1. Депозитът за участие в търга е парична сума в размер на 100 лева, която се внася по сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSF при БНБ, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

Постъпването на сумата се удостоверява чрез потвърждение от страна на дирекция „Финансово–стопански дейности“ при Администрация на главен прокурор за извършения банков превод.

В плика със заявлението се прилага оригинален платежен документ за внесен депозит, издаден от банката, чрез която е извършен превода.

Внесеният депозит не се олихвява. Всички разноски по депозита са за сметка на участника в търга.

Заявления от участници, които не са внесли депозит за участие в търга няма да бъдат разглеждани.

            2. Депозитът за участие в търга се задържа, когато:

            2.1. Участник оттегли заявлението си след изтичане на срока за подаването му;

            2.2. По вина на участника, определен за спечелил търга не се сключи договор за наем.

            3. Депозитът се освобождава както следва:

            3.1. Депозитът на участника, определен за спечелил търга, се освобождава в срок до 5 работни дни от датата на сключване на договора за наем;

            3.2. Депозитите на останалите участници се освобождават в срок до 7 работни дни от датата на сключване на договора за наем с участника спечелил търга.

            3.3. При прекратяване на процедурата за провеждане на търга с тайно наддаване, депозитите на всички участници се освобождават в срок от 10 работни дни от прекратяване на процедурата.

Депозитите се освобождават без да се дължат лихви за периода, през който средствата законно са престояли в банката, посочена по т. 1 от настоящия раздел.

            Депозитите се превеждат по банковите сметки, посочени от участниците в Приложение „Информация за кандидата”.

РАЗДЕЛ V

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

         В големия плик се поставят следните документи:

         1. Заявление за участие в търга (по образец);

            2. Ценово предложение, поставено в запечатан плик;

         3. Удостоверение за обстоятелства, подлежащи на вписвания, заличавания и обявявания, издадено от Агенция по вписванията (оригинал или заверено копие);

            4. Удостоверение, че кандидатът не е обявен и не се намира в открито производство по несъстоятелност, издадено от Агенция по вписванията (оригинал или заверено копие);

            5. Удостоверение, че кандидатът не е обявен в ликвидация, издадено от Агенция по вписванията (оригинал или заверено копие);

         6. Удостоверение за наличие или липса на задължения на кандидата към държавата по чл. 87, ал. 6, във връзка с чл. 162, ал. 2 от ДОПК (оригинал или заверено копие);

         7. Удостоверение за наличие или липса на задължения на кандидата към общината по чл. 87, ал. 6, във връзка с чл. 162, ал. 2 от ДОПК (оригинал или заверено копие)

         8. Свидетелство за съдимост от членовете на органа на управление на кандидата, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително и на упълномощения представител (прокурист, търговски пълномощник)(оригинал или нотариално заверено пълномощно).

            9. Документ за внесен депозит за участие в търга (оригинал);

         10. Копие от документ за получени тръжни книжа

         11. Декларация за свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от членовете на органа на управление на кандидата, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително и на упълномощения представител (прокурист, търговски пълномощник) (по образец);

            12. Декларация за приемане на клаузите на договора (по образец);

            13. Декларация за оглед (по образец);

            14. Информация за кандидата (по образец);

15. Декларация за липса на свързаност, съгласно чл. 19а от ЗДС.

         16. Списък на всички приложени документи, подписан от участника;

17. Доказателства за професионален опит и квалификация (референции, препоръки и др.)

18. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга (заверено копие), в случай, че документите подадени със заявлението, не са подписани от управителя (управителния орган) лично.

         Забележка: Лицата, които са упълномощени от кандидатите, подали заявление за участие, да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията, се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност и оригинален документ, удостоверяващ представителната власт.

              Когато участник в търга представя заверено от него копие от документите, трябва да е положил своя подпис и печат върху тях и при поискване е длъжен да представи оригиналите на комисията за сравнение.   

              Документите трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им
със заявлението за участие не повече от три месеца или да са в срока на тяхната
валидност, когато такава изрично е записана в тях.

РАЗДЕЛ VI

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Всеки участник в търга има право да представи едно ценово предложение.

2. В ценовото си предложение участникът трябва да посочи месечна наемна цена, не пo-ниска от обявената първоначална месечна наемна цена.

3. Ценовото предложение следва да бъде подписано и подпечатано от законния или упълномощен представител на участника.

РАЗДЕЛ VІІ

НАЕМНА ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

                1. Участникът е единствено отговорен за евентуални допуснати грешки или
пропуски в изчисленията на предложеното от него ценово предложение.

            2. Плащанията на наемната цена се извършват в български лева в сроковете и условията, посочени в договора за наем.

 

РАЗДЕЛ VІІІ

КЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА

1. Разглеждането и класирането на заявленията се извършва от комисия, назначена със заповед № з-32/13.02.2018 г.

2. Заявленията за участие в търга се отварят в 10:30 часа на 7-мия ден след изтичането на срока, посочен в т. 9 от заповед № з-32/13.02.2018 г. в административната сграда на Прокуратура на Република България, гр. София, пл. „Света Неделя” № 1, ет. 5, стая 503.

3. Търгът се провежда само в случай, че присъстват най-малко трима от членовете на комисията, като при отсъствие на председателя й, същият се замества с един от членовете.

4. Търгът с тайно наддаване може да се проведе, в случай че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга.

5. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.

6. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.

            7. Комисията отбелязва в протокола за разглеждане и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие в търга, имената или наименованията на участниците, платежните документи за внесения депозит, както и другите обстоятелства по редовността на подадените документи и предложените цени.

8. Критерий за оценка на предложенията е най-високата предложена месечна наемна цена.

9. Редовно подадените заявления се класират според размера на предложената месечна наемна цена на обекта. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията обявява резултата, който се вписва в протокола. Председателят на тръжната комисия уведомява писмено или по факс тези кандидати за деня и часа на провеждане на явния търг между тях. Явният търг се провежда по реда на чл. 47-50 от ППЗДС, като наддаването започва от предложената от тези участници цена със стъпка на наддаване 10 на сто от тази цена. Резултатите от търга се отразяват в протокола на тръжната комисия.

10. Въз основа на резултатите от търга, в 7- дневен срок от датата на провеждането му, се издава заповед, с която се определя участника спечелил търга, цената и условията на плащането.

11. Заповедта по предходната точка се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

12. Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта за определяне на участника, спечелил търга с тайно наддаване, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

РАЗДЕЛ ІX

ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА      

            1. Не се разглежда заявление на участник, което:

- е постъпило в незапечатан или прозрачен плик;

- е постъпило в плик с нарушена цялост, нечетливо или с поправки;

- е постъпило след изтичане на крайния срок.

                2. Не се разглежда ценовото предложение на участник, който:

- не е представил със заявлението за участие някой от изискуемите в документацията документи;

- е обявен в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;

- е в производство по ликвидация;

- е лишен от право да упражнява търговска дейност, включително - управител
или член на управителен орган на участника. В случай, че членовете са юридически
лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен
орган;

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или
против стопанството, освен ако не е реабилитиран, включително управител или член на управителен орган на участника. В случай, че членовете са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган;

- е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ;

- има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл.87, ал.6, във връзка с чл.162, ал.2 от ДОПК;

- е свързано лице по смисъла на чл.19а от ЗДС.

РАЗДЕЛ X

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ

1. Договорът за отдаване под наем на обекта се сключва въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на участника, спечелил търга с тайно наддаване, в 10-дневен срок и след представяне на надлежен документ за платена гаранция за изпълнение на договора в размер на удвоена месечна наемна вноска. Предаването и приемането на обекта се извършва в срок до 10 дни от подписване на договора.

2. В случай, че по вина на спечелилия търга участник не бъде сключен договора за наем, се приема, че същият се е отказал от сключването на сделката. В този случай търгът може да се прекрати или да се определи за наемател участника, предложил следващата по размер цена.

РАЗДЕЛ ХІ

ДРУГИ         

            1. Всички срокове в настоящата тръжна документация се изчисляват по реда на Закона за задълженията и договорите.

            2. За всички неуредени в настоящата тръжна документация въпроси се прилагат съответните разпоредби на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му.

3. Откриването на настоящата процедура и отправянето на покана не задължава организиращия процедурата да сключи договор за наем.

4. Организиращият настоящата тръжна процедура не дължи каквото и да е обезщетение на участниците, чиито заявления не са приети, нито в случаите, при които взима решение да не сключва договор.

5. В случай на необходимост, организиращият настоящата тръжна процедура си запазва възможността да изменя документацията, за което всички лица, които са я получили, ще бъдат своевременно уведомени.


виж още ...