ВАП установи незаконосъобразни текстове в 157 Правилника за дейността на общинските съвети в страната
п

Върховната  административна прокуратура извършва поредна проверка по реда на надзора за законност на Правилниците за организацията и дейността на общинските съвети в страната. Към момента са установени 157 Правилника, съдържащи тестове, противоречащи на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/.

В хода на проверката са констатирани следните нарушения:

- наред със законовите правомощия на председателя на общинския съвет, е предвидено председателят да упражнява и контрол върху изразходване на  средствата, предвидени  за издръжка на общинския съвет. Тази компетентност обаче е възложена на кмета на общината.

- предоставена  е  възможност на председателя на общинския съвет да сключва договори с цел подпомагане работата на съвета. Това противоречи на закона, според който единствено кметът е органът, задължен да изпълнява решенията на общинския съвет и да осигурява организационно-техническото му обслужване.

- от общинските съвети  е „присвоено“  правомощие  за вземане  на решение за наличие или липса на конфликт на интереси по отношение кметовете, заместник кметовете на общини и райони и общинските съветници.  Стореното е в несъответствие с чл.22а, ал.1 ЗПУКИ, според който конфликтът на интереси се разкрива единствено от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

-установени са случаи на определяне на възнаграждението на председателя на ОбС в размер, по-голям от законоустановения-надхвърлящ  90 на сто от възнаграждението на кмета.

-в някои правилници общинските съвети  определят противоречащ на ЗМСМА срок за отмяна на актовете на кмета.

-от общинските съвети  се въвеждат правила за кворум и мнозинство в нарушение със законоустановените.

-предвиждат се възможности за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя или на заместник - председателя на съвета на основания, непосочени в ЗМСМА;

-  вменяват се задължения за  кмета, във връзка с осъществяваната от него изпълнително-разпоредителна дейност, в противоречие със закона.

Описаните  нарушения  са открити в правилниците на Столичен общински съвет, Общинските съвети в общините Варна, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Свиленград,  Девин,  Севлиево, Банско,  Сандански, Димитровград, Ихтиман,  Раднево и др.

За установените нарушения към момента са подадени 20 протести до административните съдилища.  

Проверката на ВАП продължава. 


виж още ...