ВАП сигнализира Комисията за защита от дискриминация за дискриминационни практики при прием на ученици в столицата

След самосезиране Върховната административна прокуратура (ВАП) извърши проверка по реда на надзора за законност, по повод системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

При проверката на ВАП е установено, че с решение на Столичния общински съвет е предоставена възможност на училищата, при голям брой кандидати за прием в първи клас, Педагогическият съвет от съответното училище да приеме до три различни допълнителни критерии.

След преглед на правилата за прием в някои училища са установени следните привилегии за прием на първокласници:

1. Дете, на което един от родителите е държавен или общински служител в системата на образованието, общинската или държавната администрация /2 СУ „Акад. Емилиян Станев“/;

2. Деца, чиито родители към датата на подаване на заявлението са на постоянен трудов договор в МОН, СО или държавната администрация /119 СОУ/;

3. Дете на работещи в сферата на образованието /41 СОУ „Св. Патриарх Евтимий“/; дете или внук на учител или служител и дете на бивши ученици, завършили средното си образование в училището /125 СОУ „Боян Пенев“/, деца на бивши ученици /131 СОУ/; деца на служители в сферата на образованието /101 СУ „Бачо Киро“/ и др.

Видно е от смисъла на гореизложените критерии, че произходът на другите деца, чиито родители не притежават описаните качества отрича правото им да участват в класирането за прием в първи клас наравно с деца с такива родители.

Естеството на конкретните допълнителни критерии, сочи на дискриминационни практики.

Съобразно чл.14 ЕКЗПЧОС упражняването на правата и свободите, предвидени в тази конвенция, следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак, като съгласно чл.2 Протокол № 1 към ЕКПЧ никой не може да бъде лишен от правото на образование.никой не може да бъде лишен от правото на образованиенико

Според чл.6, ал.2, пр.2 Конституцията на Република България, не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

В точка 3 от решение на КС на РБ № 14/10.09.1992 г. по конст. дело № 14/1992 г., е посочено, че привилегии, основани на посочените в чл.6, ал.2 от Конституцията социални признаци, са нарушения на принципа за равенство на всички граждани пред на всички граждани пред закона.

ВАП е изпратила резултатите от проверката  на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), с предложение за образуване на производства за проверка за спазване на обсъжданите законови изисквания при прилагане на критерии за прием на ученици в първи клас в столицата и страната.

Още от Актуално


Още от Публикации и интервюта


Още от Галерия


Новини

Провери преписка