Предприетите действия от страна на прокуратурата в областта на енергетиката

Днес, 27.02.2013 г., в Конферентната зала на Съдебната палата се проведе пресконференция  на Главния прокурор - г-н С. Цацаров на тема: предприетите действия от страна на прокуратурата в областта на енергетиката.

В експозето си Главният прокурор обърна внимание на факта, че прокуратурата трябва отново да заеме мястото, което Конституцията й е определила – да бъде гарант за законността и да защитава обществения интерес. Г-н С. Цацаров представи информация за  предприетите действия от страна на прокуратурата в областта на енергетиката, които условно  обобщи в три основни насоки.

На първо място — предприетите мерки по отношение на водените досъдебни производства за извършени престъпления в българската енергетика като присвоявания, безстопанственост, сключване на неизгодни сделки, длъжностни престъпления и др.

На 21.02.2013 г. са отменени постановленията за прекратяване на воденото от СГП д. п. за нереализирани приходи за НЕК от продажба на ел. енергия чрез посредник, в общ размер на 46 649 303 евро, за периода 2004 г. - 2007 г.

На 25.02.2013 г. е отменена заповед № 1460/04.05.2010 г. на зам. гл. прокурор Галина Тонева, с която наблюдението на преписки и досъдебни производства е било възложено на прокурор от ВКП, без да е спазен принципът на случайния подбор. Те касаят ТЕЦ „Марица изток 2", мини „Марица изток", НЕК ЕАД, АЕЦ „Белене", ТЕЦ „Варна", „Електроенергиен системен оператор" ЕАД, Български енергиен холдинг ЕАД и т. н. Гл. прокурор е разпоредил всички преписки и дела по тази заповед да се разпределят при стриктно спазване на принципа на случайния подбор между прокурорите в отдел „Противодействие на корупцията и престъпленията, извършени от длъжностни лица". По линия на служебния контрол се проверят тези, по които наказателното производство е било прекратено или е налице отказ за образуване.

На второ място - по отношение на проверката, предприета от Върховната административна прокуратура в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Основните насоки са: спазват ли ДКЕВР и ЕРД-та действащото законодателство по приемането и контрола на инвестиционните разходи на ЕРД-та като елемент от крайната цена; има ли пропуски при разглеждане на жалби на граждани от комисията; има ли пропуски в контрола по качеството на доставяната ел. енергия и качеството на обслужването. Специално внимание е обърнато на това, дали разпределителните дружества спазват задължението си за ежемесечно отчитане на изразходваната от крайния потребител енергия, а не за по-дълги периоди, което води и до необосновано големи сметки. Извършеното до момента е, както следва:

На 14.02.2013 в ДКЕВР е внесено предложение от прокуратурата да се образуват административнонаказателни производства за всеки констатиран, конкретен случай, при който трите ЕРД-та са провеждали отчитане на крайните потребители за период, по-голям от 30 дни. Предвидената имуществена санкция за всеки отделен случай е в размер от 20 000 лв. до 1 000 000 лв. /чл. 206 ал. 1 ЗЕ/.

На 18.02.2013 г. в ДКЕВР е внесено предложение от прокуратурата да бъдат отнети лицензите на „ЧЕЗ Електро България" АД и „ЧЕЗ Разпределение България" АД като оператор на електроразпределителни мрежи, като и на двете дружества се назначат особени управители.

На 26.02.2013 г. прокуратурата внесе предложение до Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, за реализиране на правомощията му произтичащи от чл. 70 от Закона за енергетиката, според който министърът има право да налага на енергийните предприятия „допълнителни задължения за обслужване на обществото". В предложението се посочват установените нарушения от електроразпределителните предприятия. На министъра се предлага, след консултации с ДКВЕР, да наложи допълнителни задължения на всички енергийни предприятия, чиито цени подлежат на регулиране, и тази временна мярка да трае до приемането на нова ценова политика в областта на енергетиката.

На трето място - на 26.02.2013 г., в изпълнение на правомощията му главният прокурор е издал разпореждане за извършване на пълна проверка на електроразпределителните дружества , както за нарушения, така и за престъпления, извършени от техни ръководители или служители. Създадени са и специални съвместни екипи от прокурори и служители на НАП, които да проверят всеки оператор на електроразпределителни мрежи, както следва:

Първи екип: проверява търговските дружества от групата на „ЧЕЗ България" ЕАД. Екипът се състои от 5 прокурори от СГП и 5 данъчни служители, с ръководител зам. градският прокурор г-н Роман Василев.

Втори екип: проверява търговските дружества от групата на „EVN България" ЕАД. Екипът се състои от 5 прокурори от ОП и РП Пловдив и 5 данъчни служители. Ръководител на екипа - окръжният прокурор на Пловдив г-н Румен Попов.

Трети екип проверява търговските дружества от групата на „Енерго про" ЕАД. Екипът се състои от 5 прокурори от ОП и РП Варна и 5 данъчни служители. Ръководител на екипа - окръжният прокурор на Варна г-н Владимир Чавдаров.

Данъчните служители в екипите са от състава на софийските поделения на НАП. Главният прокурор подчерта, че е налице пълно взаимодействие с тази агенция и с ръководителя й г-н Красимир Стефанов.

Оперативното ръководство на екипите е възложено на заместник на главния прокурорпри ВКП - г-н Борислав Сарафов и заместник на главния прокурор при ВАП - г-н Камен Михов. Работата на екипите ежедневно ще бъде координирана.

Проверяваниятпериод е 01.01.2010 г. - 31.12.2012 г. Първите резултати от проверката трябва да са готови до 22.03.2013 г. В срок от една седмица след това, екипите изготвят първите си доклади. Веднага след това те, както и предприетите мерки от НАП и прокуратурата, ще бъдат огласени пред обществеността.

Още от Актуално


Още от Публикации и интервюта


Още от Галерия


Новини

Провери преписка