Бивш подуправител на БНБ и ръководител на Управление „Банков надзор“ при БНБ е обвинен в престъпление по служба по случая КТБ
съдебна палата

Днес, 07.IV.2015 г., Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Румен Симеонов – бивш  подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“ при БНБ за престъпление по служба (престъпление по чл. 282 ал.2 от НК). Той е бил избран с мандат 6 ( шест) години с решение от 22.III.2007 г. на 40-то Народно събрание.

Румен Симеонов е обвинен  за това, че в периода 29.XI.2010 г. – 15.VI.2013 г. в гр.София, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение не е изпълнил служебните си задължения, регламентирани в Закона за Българската народна банка, Закона за кредитните институции и Правилника за функциите и отговорностите на структурните звена и за компетентностите на ръководните длъжностни лица в БНБ.

В качеството си на подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“ при БНБ е имал задължения да организира, ръководи и отговаря за дейността на управление „Банков надзор“ при БНБ,  упражнявайки надзорни правомощия, включително да прилага самостоятелно и независимо предвидените в закона мерки за въздействие, както и да издава индивидуални административни актове по Закона за кредитните институции, наказателни постановления  и заповеди, които не е изпълнил в инкриминирания период.

В Доклад на Надзорната  инспекция на БНБ от 29.XI.2010 г. са констатирани  множество  нарушения  в дейността на  „Корпоративна търговска банка“АД, създаващи опасност от застрашаване финансовите интереси на вложителите.  Въпреки, че е бил уведомен за това по надлежния ред, Симеонов не е приложил предвидените в закона надзорни мерки.

Престъплението е извършено с цел да се набави облага за акционерите на „Корпоративна търговска банка“ АД.

Бездействието на обвиняемия Симеонов е предпоставка за настъпване на немаловажни вредни последици, изразяващи се в застрашаване на   финансовите  интереси на държавата.

Спрямо Румен Симеонов е взета мярка за неотклонение „Подписка“.

За същото престъпление към наказателна отговорност е привлечен и Цветан Гунев, избран за подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“ с решение от 12.VI.2013 г. на 42-то Народно събрание.


виж още ...