СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИ, НЕПОДАЛИ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗПКОНПИ

СПИСЪК на съдебните служители от Апелативна специализирана прокуратура, неподали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Име Длъжност Вид декларация