Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

Начало | Свободни работни места

Свободни работни места

 О Б Я В А

СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА обявява конкурс за следните длъжности:

Съдебен деловодител – 15 работни места

Съдебен секретар –1 работно място

Призовкар – 1 работно място

Главен специалист-счетоводител – 1 работно място

Системен администратор –І степен – 1 работно място

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжносттасъгласно ЗСВ, ПАПРБ и КТ, както и от административния ръководител на СРП:

За длъжностите:

-съдебен деловодител,съдебен секретар, призовкар –завършено средно образование

-главен специалист–счетоводител – средно образование, 3 години професионален опит

-системен администратор-І степен – висше образование, степен ”магистър” в областта на електронна и/или изчислителна техника,информационни и/или комуникационни технологии степен ”магистър”

Специфични изисквания за заемане на длъжностите

За всички конкурсни длъжности кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 91 от ПАПРБ и чл. 107а от КТ.

За длъжностите:съдебен деловодител,съдебен секретар – компютърна грамотност, отлична работа със стандартно офис-оборудване, обработка на документи, изготвяне и текстово оформяне на различни справки, въвеждане на база данни на хартиен и електронен носител, комуникативни умения и работа под напрежение и в екип;призовкар:своевременно връчване на документи и съобщения при спазване на законодателството, отлична работа в екип, отговорност и комуникативност;-главен специалист-счетоводител – отлични знания в областта на бюджетната политика и законодателство свързано с нея; системен администратор –І степен – поддръжка на наличния хардуер и софтуер и поддържането на информационни и периферни системи.

Кратко описание на длъжностите, съгласно типова длъжностна характеристика и информация за минималния размер на  основната заплата за длъжността:

Съдебен деловодител:съдебният деловодителприема, описва и изпраща всички входящи и изходящи документи и ги въвежда в електронната база данни или на хартиен носител там където е необходимо.

Минимален размер на основната заплата-482 лв

съдебен  секретар: въвежда в електронната база данни или на хартиен носител там където е необходимо, изготвяне и текстово оформяне на различни документи.

Минимален размер на основната заплата-482 лв

Призовкар: своевременно връчва призовки, съобщения  и други  съдебни книжа, съгласно правилата на процесуалните закони и вътрешно административните актове на СРП.

Минимален размер на основната заплата-396 лв.

-главен специалист-счетоводител:подпомага гл.счетоводител,при извършване на финансово-счетоводната работа.Отговаря за опазване на паричните средства и тяхното законосъобразно изразходване.

Минимален размер на основната заплата-685 лв.

Системен администратор-І степен – свързана е със въвеждането и поддържането на информационни и периферни системи впрокуратурата, поддържане на наличния хардуер и софтуер.

Минимален размер на основната заплата -819 лв.

Начин на провеждане на  конкурса и за оценяване  на кандидатите:

За длъжностите-съдебен деловодител,съдебен секретар и призовкар:

Конкурсът ще се проведе на два етапа, като до втория, ще бъде допуснат всеки кандидат одобрен от предходния етап на конкурса. Първият етап включва: разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията. Вторият етап включва: практическа проверка на познанията на кандидатите относно  общата нормативна уредба на съдебната власт, работа в съдебната администрация, съгласно ЗСВ,ПАПРБ и НПК, в частите касаещи съответната длъжност, решаване на тест и събеседване с кандидата.

-главен специалист-счетоводител:Конкурсът ще се проведе на два етапа, като до втория, ще бъде допуснат всеки кандидат одобрен от предходния етап на конкурса. Първият етап включва: разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията. Вторият етап включва: събеседване с кандидата с цел установяване на знанията му свързани с националната бюджетна политика, финансовото управление и контрол в публичния сектор, бюджетните действия при спазване на ЗСч.

-системен администратор – І степен: Конкурсът ще се проведе на два етапа, като до втория, ще бъде допуснат всеки кандидат одобрен от предходния етап на конкурса. Първият етап включва: разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията. Вторият етап включва: теоретически и практически изпит с цел проверка на знанията в областта на информационните технологии. Събеседване с кандидата.

Необходими документи, място и срок  на подаването им:

За участие в конкурса кандидатите  подават заявление лично или чрез пълномощник (изрично упълномощен), в свободен текст. Ако лицата кандидатстват за повече от една длъжност, следва да се представят копия от пълния комплект документи за всяка следваща длъжност.

Към заявлението се прилагат: Подробна автобиография – европейски формат, медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване, свидетелство за съдимост, заверени копия от кандидата удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителна квалификация, заверени копия от кандидата на документи удостоверяващи трудов/служебен стаж, на осн. чл. 95, ал. 2 от ПАПРБ декларация подписана собственоръчно от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема определена длъжност и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал.1 от ПАПРБ.

Приемане на документите на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков”, ет.3, административната сграда на Софийска районна прокуратура – звено „Човешки ресурси”.всеки работен ден от 9 до 12 ч. в едномесечен срок,считан от деня,следващ датата на публикуване на обявата –23 март 2014 г.. във вестник „Труд”.

Предварително,при приемане на документите по конкурса на кандидатите,  ще се предоставя характеристика на конкурсната длъжност.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на таблото на СРП  Интернет страницата на Софийска районна прокуратура.

Образец на декларацията по чл. 91 от ПАПРБ може да се изтегли от секция образци на настоящата страница.

Софийска районна прокуратура
адрес: гр. София - 1164; бул. Драган Цанков N6
телефон:  02/ 866-58-77; 02/866-20-06
 факс : 02/ 866-58-77   
rp_sofia@prb.bg