Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

Начало | Свободни работни места

Свободни работни места

Окончателното класиране с успешно издържалите конкурса кандидати е публикуван в секция НОВИНИ  на настоящата страница.

 

О Б Я В А

СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА обявява конкурс за следните длъжности:

Съдебен деловодител – 15 работни места

Съдебен секретар –1 работно място

Призовкар – 1 работно място

Главен специалист-счетоводител – 1 работно място

Системен администратор –І степен – 1 работно място

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжносттасъгласно ЗСВ, ПАПРБ и КТ, както и от административния ръководител на СРП:

За длъжностите:

-съдебен деловодител,съдебен секретар, призовкар –завършено средно образование

-главен специалист–счетоводител – средно образование, 3 години професионален опит

-системен администратор-І степен – висше образование, степен ”магистър” в областта на електронна и/или изчислителна техника,информационни и/или комуникационни технологии степен ”магистър”

Специфични изисквания за заемане на длъжностите

За всички конкурсни длъжности кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 91 от ПАПРБ и чл. 107а от КТ.

За длъжностите:съдебен деловодител,съдебен секретар – компютърна грамотност, отлична работа със стандартно офис-оборудване, обработка на документи, изготвяне и текстово оформяне на различни справки, въвеждане на база данни на хартиен и електронен носител, комуникативни умения и работа под напрежение и в екип;призовкар:своевременно връчване на документи и съобщения при спазване на законодателството, отлична работа в екип, отговорност и комуникативност;-главен специалист-счетоводител – отлични знания в областта на бюджетната политика и законодателство свързано с нея; системен администратор –І степен – поддръжка на наличния хардуер и софтуер и поддържането на информационни и периферни системи.

Кратко описание на длъжностите, съгласно типова длъжностна характеристика и информация за минималния размер на  основната заплата за длъжността:

Съдебен деловодител:съдебният деловодителприема, описва и изпраща всички входящи и изходящи документи и ги въвежда в електронната база данни или на хартиен носител там където е необходимо.

Минимален размер на основната заплата-482 лв

съдебен  секретар: въвежда в електронната база данни или на хартиен носител там където е необходимо, изготвяне и текстово оформяне на различни документи.

Минимален размер на основната заплата-482 лв

Призовкар: своевременно връчва призовки, съобщения  и други  съдебни книжа, съгласно правилата на процесуалните закони и вътрешно административните актове на СРП.

Минимален размер на основната заплата-396 лв.

-главен специалист-счетоводител:подпомага гл.счетоводител,при извършване на финансово-счетоводната работа.Отговаря за опазване на паричните средства и тяхното законосъобразно изразходване.

Минимален размер на основната заплата-685 лв.

Системен администратор-І степен – свързана е със въвеждането и поддържането на информационни и периферни системи впрокуратурата, поддържане на наличния хардуер и софтуер.

Минимален размер на основната заплата -819 лв.

Начин на провеждане на  конкурса и за оценяване  на кандидатите:

За длъжностите-съдебен деловодител,съдебен секретар и призовкар:

Конкурсът ще се проведе на два етапа, като до втория, ще бъде допуснат всеки кандидат одобрен от предходния етап на конкурса. Първият етап включва: разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията. Вторият етап включва: практическа проверка на познанията на кандидатите относно  общата нормативна уредба на съдебната власт, работа в съдебната администрация, съгласно ЗСВ,ПАПРБ и НПК, в частите касаещи съответната длъжност, решаване на тест и събеседване с кандидата.

-главен специалист-счетоводител:Конкурсът ще се проведе на два етапа, като до втория, ще бъде допуснат всеки кандидат одобрен от предходния етап на конкурса. Първият етап включва: разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията. Вторият етап включва: събеседване с кандидата с цел установяване на знанията му свързани с националната бюджетна политика, финансовото управление и контрол в публичния сектор, бюджетните действия при спазване на ЗСч.

-системен администратор – І степен: Конкурсът ще се проведе на два етапа, като до втория, ще бъде допуснат всеки кандидат одобрен от предходния етап на конкурса. Първият етап включва: разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията. Вторият етап включва: теоретически и практически изпит с цел проверка на знанията в областта на информационните технологии. Събеседване с кандидата.

Необходими документи, място и срок  на подаването им:

За участие в конкурса кандидатите  подават заявление лично или чрез пълномощник (изрично упълномощен), в свободен текст. Ако лицата кандидатстват за повече от една длъжност, следва да се представят копия от пълния комплект документи за всяка следваща длъжност.

Към заявлението се прилагат: Подробна автобиография – европейски формат, медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване, свидетелство за съдимост, заверени копия от кандидата удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителна квалификация, заверени копия от кандидата на документи удостоверяващи трудов/служебен стаж, на осн. чл. 95, ал. 2 от ПАПРБ декларация подписана собственоръчно от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема определена длъжност и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал.1 от ПАПРБ.

Приемане на документите на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков”, ет.3, административната сграда на Софийска районна прокуратура – звено „Човешки ресурси”.всеки работен ден от 9 до 12 ч. в едномесечен срок,считан от деня,следващ датата на публикуване на обявата –23 март 2014 г.. във вестник „Труд”.

Предварително,при приемане на документите по конкурса на кандидатите,  ще се предоставя характеристика на конкурсната длъжност.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на таблото на СРП  Интернет страницата на Софийска районна прокуратура.

Образец на декларацията по чл. 91 от ПАПРБ може да се изтегли от секция образци на настоящата страница.

Протокол №1 на Комисията за провеждане на конкурс за съдебни служители

 

П Р О Т О К О Л

№1

За дейността на  Комисията назначена със заповед № 606/25 април, 2014 година на административния ръководител и районен прокурор на СРП по допускане и провеждане на конкурс за  длъжности на съдебни служители посочени в заповед № 606/25 април, 2014 година на административния ръководител и районен прокурор на СРП .

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧУДОМИР СПАСОВ – зам.районен прокурор на СРП

ЧЛЕНОВЕ:

1.ЗЛАТКО КАРАКАЧАНОВ – районен прокурор в СРП

2.ЛИЛИЯ СТРАТИЕВА – съдебен администратор на СРП

3.ХРИСТИНА ТОШКОВА – главен счетоводител на СРП

4. ДАНИЕЛА СИМОВА  - системен администратор на СРП

На 25 април 2014 година в изпълнение на заповед №606/25.04.2014 г.извърши проверка на  постъпилите документи от кандидати за заемане на  длъжностите: съдебен деловодител, съдебен секретар, призовкар, главен специалист – счетоводител и системен администратор І-ва степен.

При проверката се констатира, че са постъпили общо брой документи: 53

Кандидатите са представили необходимия набор от документи към заявлението за участие в  конкурс, поради което

Комисията след гласуване, единодушно

Р Е Ш И:

1.ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

За длъжността съдебен деловодител

№ по ред

Вх.№

Имена на кандидата

1

470/24.03.

Росица С. Сергиева

2

485/25.03

Теодора А. Рошкева

3

502/27.03

Габриела М. Мутафова

4

504/28.03

Ирена В. Георгиева

5

528/02.04

Мирослава К. Борисова

6

529/02.04

Бранимир Ц. Димитров

7

532/02.04

Светла О. Йорданова

8

536/02.04

Савина И. Стоянова

9

539/04.04.

Лора Г.Генчева

10

548/04.04.

Димитрина Р. Данаилова

11

549/04.04.

Савина Р. Таскова

12

550/04.04.

Емилия С. Малешевска

13

562/07.04

Богдана Д. Търъшева

14

563/07.04

Росица П. Младенова

15

564/07.04.

Светла Б. Петрова

16

586/09.04.

Маруся  С. Николова

17

589/09.04

Виктория Б. Нейкова

18

597/10.04.

Милко К. Тасков

19

603/11.04.

Петя Н. Бодурова

20

605/11.04

Калина Г. Цонева

21

606/14.04

Надежда Д. Николова

22

608/14.04

Марина Е. Трифонова

23

609/14.04

Саша В. Найденова

24

619/14.04

Евелина А. Бакалова-Недкова

25

627/14.04

Стефани Й. Найденова

26

630/15.04

Незабравка Г. Георгиева

27

633/15.04

Мая И. Кръстева

28

637/15.04

Гергана Д. Касапска

29

641/16.04

Илияна В. Михова

30

644/16-04

Мария С. Владимирова

31

645/16.04

Ивона А. Тричкова

32

647/16.04

Чавдар А. Георгиев

33

654/16.04

Радослава К. Дойчева

34

656/17.04

Диана Р. Шопова

35

661/22.04

Мария К.  Николова

36

665/22.04

Емилия Д. Борисова

37

666/22.04

Светлана Б. Минева

38

671/22.04.

Алекс К. Мутафчиев

39

673/22.04

Натали П. Петрова

40

703/24.04

Емилия Т. Гергинова

 

 

 

 

За длъжността съдебен секретар

№ по ред

Вх.№

Имена на кандидата

1

588/09.04

Виктория Б. Нейкова

2

607/14.04

Надежда Д. Николова

3

631/15.04

Незабравка Г. Георгиева

4

649/16.04

Росица В. Иванова

5

668/22.04

Светлана Б. Минева

6

670/22.04

Алекс К. Мутафчиев

 

 

 

 

 

 

 

За длъжността призовкар

№ по ред

Вх.№

Имена на кандидата

1

481/25.03

Биляна М Янкова

2

530/02.04

Бранимир Ц. Димитров

3

667/22.04

Светлана Б. Минева

 

 

 

 

За длъжността счетоводител

№ по ред

Вх.№

Имена на кандидата

1

531/02.04.

Бранимир Ц. Димитров

2

579/08.04.

Ирена Е. Петрова

3

674/22.04

Христина Б. Димитрова

 

 

 

 

 

 

За длъжността системен администратор

№ по ред

Вх.№

Имена на кандидата

1

604/11.04

Цветомир В. Миланов

 

2.Списъците да се  съобщят в административната сграда на СРП, бул. „Драган Цанков” №6, ет.3. и на електронната страница на СРП.

Комисията, след като установи, че няма недопуснати кандидати и   в изпълнение на  Заповед №606/25.04. 2014 г. и на основание чл. 95 от КТ

 

Р Е Ш И:

 

НАСРОЧВА ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС, както следва:

  • За длъжността „съдебен деловодител”

13 май 2014 година, 9,00 часа, административната сграда на Софийска районна прокуратура – бул. „Драган Цанков”6, ет.3, кабинет  № 315.

  • За длъжностите „съдебен секретар”, „призовкар”, „главен специалист-счетоводител” и „системен администратор І-ва степен”.

14 май 2014 година, 9,00 часа, административната сграда на Софийска районна прокуратура – бул. „Драган Цанков”6, ет.3, кабинет  № 315.

 

КЛАСИРАНЕТО НА  УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНУРСА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ЧРЕЗ:

 

За длъжностите „съдебен деловодител” , „съдебен секретар” и „главен специалист-счетоводител”

Проверка на практическите познатия за: компютърна грамотност, работа със стандартно офис-оборудване, обработка на документи и таблици, както и въвеждане на данни в електронен вид.

Оценяването ще се извърши по десетобална система.

За длъжностите „съдебен деловодител”, „съдебен секретар”, „призовкар” и „системен администратор І-ва степен”

Решаване на тест за проверка и оценка на познания в  нормативната база и работата

 в съдебната администрация.

                Тестът ще се състои от 10 въпроса, като за всеки верен отговор  кандидатът ще получава по 1 точка.

Събеседването включва – установяване на аналитични и комуникативни способности у кандидата.

Оценяването ще се извърши по десетобалната система.

Необходима литература за подготовка  на кандидатите за  проверката на практическите и професионалните им познания:

Конституция на Република България (Глава шеста)

Кодекс на труда (Глава пета, Раздел І, Раздел ІV и Раздел VІІІ)

Наказателно-процесуален кодекс (Глава шеста и Глава петнадесета, Раздел І)

Закон за съдебната власт

Правилник на администрацията на Прокуратурата на Република България.

 

2. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ”

Конкурсната комисия ще проведе събеседване с кандидата, с цел установяване знанията му с националната бюджетна политика и бюджетното законодателство, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол  на публичния сектор, Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет -2014 г и указанията на Министерство на финансите, регламентиращи бюджетната политика.

 

На основание чл. 95, ал.2 от КТ

Комисията

Р Е Ш И:

 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ДА СЕ СЪОБЩЯТ В 3-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО МУ!

 

 

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр на 28 април 2014

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧУДОМИР СПАСОВ – зам.районен прокурор на СРП

 

ЧЛЕНОВЕ:

1.ЗЛАТКО КАРАКАЧАНОВ – районен прокурор в СРП

 

2.ЛИЛИЯ СТРАТИЕВА – съдебен администратор на СРП

 

3.ХРИСТИНА ТОШКОВА – главен счетоводител на СРП

 

4. ДАНИЕЛА СИМОВА  - системен администратор на СРП

 

П Р О Т О К О Л №2

За дейността на  Комисията, назначена със заповед № 606/25 април 2014 година на административния ръководител и районен прокурор на СРП по допускане и провеждане на конкурс за  длъжности на съдебни служители, посочени в заповед № 606/25 април 2014 година на административния ръководител и районен прокурор на СРП .

 

Комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧУДОМИР СПАСОВ – Зам. районен прокурор на СРП

ЧЛЕНОВЕ:

1.ЗЛАТКО КАРАКАЧАНОВ – прокурор в СРП

2.ЛИЛИЯ СТРАТИЕВА – съдебен администратор на СРП

3.ХРИСТИНА ТОШКОВА – главен счетоводител на СРП

4. ДАНИЕЛА СИМОВА  - системен администратор на СРП

 

На 12 май 2014 година, в изпълнение на заповед №606/25.04.2014 г. ,Комисията на свое заседание констатира, че  е допусната явна фактическа грешка  при нанасяне  на посочените конкурсни работни позиции от кандидата Алекс К Мутафчиев, който е  заявил  желание да участва в конкурса за длъжността „съдебен деловодител„ и длъжността „призовкар” .  В обявеният списък е посочено вместо  „призовкар”, длъжността  ”съдебен секретар”.  Въпреки,      че не е поискано от лицето отстраняване на  ЯФГ, Комисията намира, че е  целесъобразно и че не противоречи на закона да се  извърши корекцията, ето защо

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА:

1. ЗАЛИЧАВА от списъка на допуснатите  до участие в конкурс за длъжността  ”съдебен секретар”, въз основа на заявлението, подадено от лицето  Алекс К. Мутафчиев под №670/2014 г.

2. ВПИСВА в  списъка на допуснатите до участие в конкурс за длъжността „призовкар” Алекс К. Мутафчиев, съгласно заявление №670/2014 г.

Решението да се обяви на електронната страница на СРП и  в административната сграда на ет. 3, бул. „ Др. Цанков” № 6.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧУДОМИР СПАСОВ – зам.районен прокурор на СРП/п/

ЧЛЕНОВЕ:

1.ЗЛАТКО КАРАКАЧАНОВ –прокурор в СРП /п/

 

2.ЛИЛИЯ СТРАТИЕВА – съдебен администратор на СРП /п/

 

3.ХРИСТИНА ТОШКОВА – главен счетоводител на СРП /п/

 

4. ДАНИЕЛА СИМОВА  - системен администратор на СРП /п/

Заповед за утвърждаване на списъка с успешно издържалите конкурса кандидати

Софийска районна прокуратура
адрес: гр. София - 1164; бул. Драган Цанков N6
телефон:  02/ 866-58-77; 02/866-20-06
 факс : 02/ 866-58-77   
rp_sofia@prb.bg