Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

На 19.10.2014г. Софийска районна прокуратура се е самосезирала по публикации в медиите 20.10.2014 На 19.10.2014г. Софийска районна прокуратура се е самосезирала по публикации в медиите и е образувала прокурорска преписка относно наличие
Подаване на жалби и сигнали свързани с изборния процес 03.10.2014 Жалби и сигнали свързани с изборния процес да се подават от граждани и организации на тел. 963 17 04 и факс 866 58 77
Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за нуждите на Софийска районна прокуратура 04.08.2014 Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за нуждите на Софийска районна прокуратура, по две обособени
Извършване на писмени преводачески услуги от български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на Софийска районна прокуратура 04.08.2014 Извършване на писмени преводачески услуги от български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на Софийска районна прокуратура
 
Заповед за утвърждаване на списъка с успешно издържалите конкурса кандидати 16.05.2014 Обявявам на основание чл. 95, ал. 2 от КТ списък с лицата, които успешно са издържали конкурса за съответните длъжности
Протокол №2 12.05.2014 П Р О Т О К О Л №2 За дейността на Комисията, назначена със заповед № 606/25 април 2014 година на административния ръководител и районен прокурор
Протокол №1 на Комисията за провеждане на конкурс за съдебни служители 25.04.2014 П Р О Т О К О Л №1 За дейността на Комисията назначена със заповед № 606/25 април, 2014 година на административния ръководител и районен прокурор
отдел Надзор за законност бул.Драган Цанков 6 етаж 3 стая 308 работно време : от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 Молби,съдържащи данни за извършено престъпление от общ характер, както и за принудително лечение по Закона за здравето се подават директно в деловодството на Софийска районна прокуратура ет.3, ст.325, гише1. Информация за движението на образувани прокурорски преписки се получава в деловодството на Софийска
 
Попълнените заявления за наличие/липса на неприключили наказателни производства, които не са получени в указания ден, се предоставят на заявителя до 7 календарни дни на ГИШЕ №1 след 13.00 часа. Образец на първоначална молба до прокуратурата за извършено престъпление от общ характер по НК Образец на молба по закона за защита срещу домашно насилие Образец на молба за принудително лечение на психично болно
ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Чл. 212. Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени. Чл. 213. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
 
Софийска районна прокуратура
адрес: гр. София - 1164; бул. Драган Цанков N6
телефон:  02/ 866-58-77; 02/866-20-06
факс : 02/ 866-58-77   
e-mail: rp_sofia@prb.bg