Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 19.10.2011 гр. Пловдив, пл. Съединение № 3, партерен етаж РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР - ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.30 ЧАСА ДО 17.00 ЧАСА БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ
Банкова сметка 19.10.2011 Внасянето на държавна такса става по сметка в банка Уникредит Булбанк АД IBAN:BG05UNCR70003120374938 BIC:UNCRBGSF
ПРИЕМНИ ДНИ НА РАЙОННИЯ ПРОКУРОР 27.10.2014 ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР - всеки І и ІІІ четвъртък от месеца от 09.00 до 11.00 ч.
ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ДЕЖУРНИЯ ПРОКУРОР 27.10.2014 Дежурен прокурор пл. Съединение № 3 , ет.VІ, каб. № 628 от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч.
 
РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЛОВДИВ ЗА 2013 ГОДИНА 11.03.2014 Д О К Л А Д ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ДЕЙНОСТТА НА Р А Й О Н Н А П Р О К У Р А Т У Р А ГР. П Л О В Д И В ПРЕЗ 2013 г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЛОВДИВ ЗА 2012 ГОДИНА 19.03.2013 Д О К Л А Д ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2012 г. Резюмето на отчетния доклад за дейността
РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2011 ГОДИНА 19.10.2011 За периода 01.01.2011г. 30.06.2011г. прокурорите при Районна прокуратура гр.Пловдив са наблюдавали общо 7773 досъдебни производства, като от тях в рамките
 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ на основание Заповед РП № 88/30.09.2014 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС - за заемане на 2 (две) щатни бройки съдебни служители на длъжност съдебен секретар, от които 1 (една) при условията на чл.68 ал.1 т.3 КТ (до завръщане на титуляра) - за заемане на 2 (две) щатни бройки съдебни служители на длъжност съдебен деловодител, от които 1 (една) при условията на чл.68 ал.1 т.3 КТ (до завръщане на титуляра) - за заемане
Говорител на Районнна прокуратура Пловдив : Прокурор Атанас Илиев (сл.тел.: 032/600-331, моб.тел.: 0890300588, моб.тел.: 0889210177)
 
ЗА КОНТАКТИ С РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ:
4000, Пловдив, пл.”Съединение” № 3, ет.6
телефон: 032/600-341     телефон:  032/600-301 
факс: 032/625-878     факс: 032/600-303
e-mail: rprok@plv.prb.bg